Τεχνική Υποστήριξη

Ιωάννης Μαρεντάκης
Τεχνικός Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
  • Γραφείο: Κέντρο Υπολογιστών Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (Νο2)
  • 28310 – 77429
Δημήτρης Σακελλαρίδης
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
  • Γραφείο: Κέντρο Υπολογιστών Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (Νο4)
  • 28310 – 77863