Μέλη Γραμματείας

Γεωργία Κουκουράκη
Προϊσταμένη Γραμματείας
  • Γραφείο: A1.007, Ισόγειο, κτίριο Α1
  • 28310 – 77543, – 77578
Χαρίκλεια Μανουσάκη
Υπάλληλος Γραμματείας
  • Γραφείο: A1.008, Ισόγειο, κτίριο Α1
  • 28310 – 77577, -77578
Μαριάννα Κουγιτάκη
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) [ως διοικητικός]
  • Γραφείο: A1.008, Ισόγειο, κτίριο Α1
  • 28310 – 77579, -77578