Μέλη Γραμματείας

Γεωργία Κουκουράκη
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας
  • Γραφείο: A1.007, Ισόγειο, κτίριο Α1
  • 28310 – 77543, – 77579
Μαρία Χατζηγιάννη
Υπάλληλος Γραμματείας
  • Γραφείο: A1.008, Ισόγειο, κτίριο Α1
  • 28310 – 77577, -77579
Μαριάννα Κουγιτάκη
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) [ως διοικητικός]
  • Γραφείο: A1.008, Ισόγειο, κτίριο Α1
  • 28310 – 77579, -77579