Το Τμήμα Ψυχολογίας δεσμεύεται στην προσπάθεια για καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων και την ανεύρεση νέων πόρων με τελικό σκοπό την αδιαλείπτως βελτιούμενη  συνεισφορά του στην επιστήμη και την κοινωνία. Προς το σκοπό αυτό, ως ενδιάμεσοι τίθενται οι στόχοι της ενίσχυσης της έρευνας, της βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και της ενδυνάμωσης της κοινωνικής του απήχησης. Συγκεκριμένα:

 • Όραμα του Τμήματος είναι να βρίσκεται σε υψηλή κατάταξη σε ευρωπαϊκό / παγκόσμιο επίπεδο έρευνας
 • Να διαμορφωθεί ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών με σκοπό να προσφέρονται σπουδές που θα ανταποκρίνονται στις αλλαγές στην επιστήμη γενικά, στην ψυχολογία ειδικά και στις νέες κοινωνιοτεχνολογικές συνθήκες
 • Να ενισχυθεί η εξωστρέφεια και η ανάδειξη της κοινωνικής συνεισφοράς των μελών του Τμήματος

Μέθοδοι υλοποίησης

Α) Έρευνα

 1. Ορισμός ατομικών στόχων έρευνας [προτείνεται η κατάθεση μίας πρότασης σε προσκλήσεις χρηματοδότησης έρευνας ή/και η διαμόρφωση και διενέργεια ερευνητικών πρωτοκόλλων και χωρίς χρηματοδότηση και προτείνεται μία δημοσίευση/έτος σε διεθνές περιοδικό με κριτές)]
 2. Ενίσχυση των εργαστηρίων με
  1. α. εξοπλισμό (συνέχιση προτεραιότητας στον τακτικό προϋπολογισμό, διεκδίκηση κονδυλίων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων)
  2. β. ανθρώπινο δυναμικό (υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, ΔΕΠ και ΕΤΕΠ με συστηματική φυσική παρουσία στο Τμήμα)
 1. Έμφαση στη διαμόρφωση ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ των μελών του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του ΠΚ
 2. Ανάγκη επαναπροσδιορισμού τίτλων και περιεχομένου εργαστηρίων Τμήματος

Β) Προπτυχιακές σπουδές

 1. Να επιδιωχθεί η ένταξη επιλεγομένων μαθημάτων από άλλες επιστήμες – όχι μόνο τις όμορες, αλλά εκείνες όπου η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς έχει σχέση (π.χ., βιολογία, γνωστικές επιστήμες, ιατρική), μετά από συνεννόηση με τα αντίστοιχα τμήματα.
 2. Ανάπτυξη και διευκόλυνση νέων δεσμών μεταξύ έρευνας και διδασκαλίας(σύνδεση εργαστηριακών μαθημάτων με τα κύρια εργαστήρια του τμήματος)
 3. Ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (Εarly Warning System) και εντοπισμού φοιτητών με πολλαπλές αποτυχίες ή με μειωμένη συμμετοχή στις εξετάσεις
  1. α. Ομάδα εργασίας: Α. Γιοβαζολιάς, Γ. Κουκουράκη, Σ. Γιακουμάκη
  2. β. Συντονιστές: Α. Γιοβαζολιάς, Γ. Κουκουράκη
 1. Τα επιλεγόμενα μαθήματα/σεμινάρια/εργαστήρια να εμπλουτιστούν με διαθεματικές περιοχές, και νέες ερευνητικές προσεγγίσεις που ξεπερνούν τα παραδοσιακά όρια των “ειδικοτήτων” της ψυχολογίας
 2. Προσανατολισμός του ΠΠΣ στην ανάπτυξη μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων των φοιτητών: Προς την κατεύθυνση αυτή θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος Erasmus+ (2021-2024) με τίτλο “Setting the ground for a multi-level approach on developing soft skills in Higher Education” LEVEL UP στο οποίο συμμετέχει το Τμήμα Ψυχολογίας και έχει ως στόχο τον εμπειρικό προσδιορισμό και την προαγωγή δεξιοτήτων (transversal skills) στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
 3. Το Τμήμα Ψυχολογίας οργανώνει ένα πρόγραμμα «Μάθησης Μέσω της Παροχής Υπηρεσιών» (Service Learning – Civic Engagement) σε δομές και οργανισμούς κοινωνικών υπηρεσιών και φροντίδας των πολιτών. Η εν λόγω μέθοδος είναι μια μέθοδος βιωματικής μάθησης που ενσωματώνει στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος την ενεργό συμμετοχή και την προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών, εμπλουτίζει τη μαθησιακή εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα διδάσκει και προωθεί τη δια βίου κοινωνική ευθύνη και τη συνεργασία των πολιτών για το κοινό καλό. Επίσης, το πρόγραμμα αυτό είναι μια προσπάθεια συνεργασίας της πανεπιστημιακής κοινότητας (καθηγητές/τριες, φοιτητές/τριες) με την ευρύτερη κοινότητα. Στo πλαίσιo του μαθήματος / εργαστηρίου «Κοινοτική Ψυχολογία: Έρευνα και Πράξη» γίνεται μια πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σε Κοινωνικές Δομές του Δήμου Ρεθύμνου. Σε κάθε δομή θα απασχοληθούν 2-3 φοιτητές/τριες και μέσω καθοδηγούμενου αναστοχασμού και καθοδήγησής οι δράσεις των φοιτητών/τριων θα στοχεύουν στην ενδυνάμωση των ωφελούμενων στην κατεύθυνση της υιοθέτησης ενεργού ρόλου απέναντι στη ζωή και της ισότιμης ένταξης τους στον κοινωνικό ιστό.

Γ) Μεταπτυχιακές σπουδές

 1. Οργάνωση διδακτορικού προγράμματος σπουδών με κοινό πρώτο έτος και εξειδίκευση αργότερα σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και όχι μεμονωμένα.
  1. α. Ομάδα εργασίας: Ε. Καραδήμας, Η. Οικονόμου, Γ. Δημητροπούλου, Λ. Ζαμπετάκης, Η. Τσακανίκος
  2. β. Συντονιστές: Γ. Δημητροπούλου, Η. Τσακανίκος
 1. Ετήσια ημερίδα μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας
  1. α. Ομάδα εργασίας: Κ. Κούτρα, Ο. Θεμελή, Δ., Νικολόπουλος
  2. β. Συντονιστής: Κ. Κούτρα

Δ) Εξωστρέφεια

 1. Διοργάνωση τακτικών παρουσιάσεων/σεμιναρίων μέσω διαδικτύου με πρόσκληση μελών ΔΕΠ από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού με την συμμετοχή των διδακτορικών φοιτητών του τμήματος. Προώθηση των Webinars μέσω LinkedIn και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
  1. α. Ομάδα εργασίας: Η. Τσακανίκος, Λ. Ζαμπετάκης
 1. Συμμετοχή των μελών του Τμήματος σε σειρά διά ζώσης σεμιναρίων προς την κοινότητα
  1. α. Συντονισμός: Γ. Παναγής
 1. Καλύτερη οργάνωση της διασύνδεσης με τους αποφοίτους του Τμήματος
  1. β. Συντονισμός: Επιτροπή Δικτύου Αποφοίτων Τμήματος Ψυχολογίας σε συνεργασία με ΔΟ.ΔΙ.ΣΤΑ

Ε) Διοίκηση

 1. Διαμόρφωση κριτηρίων για την κατανομή του φόρτου εργασίας των μελών του Τμήματος
  1. α. Ομάδα εργασίας: Πρόεδρος Τμήματος, ΟΜΕΑ
 1. Ανάπτυξη κουλτούρας και πρακτικών mentoring των μελών ΔΕΠ
  1. α. Ομάδα εργασίας: Ε. Καραδήμας, Η. Τσακανίκος