Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας

Διευθυντής: Καραδήμας Ευάγγελος, Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας της Υγείας.

Το εργαστήριο είναι θεσμοθετημένο με ΦΕΚ από το 2004, και έχει αναπτύξει έντονη ερευνητική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια προσελκύοντας σημαντικό αριθμό χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων σε πεδία της Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας. Ο εσωτερικός κανονισμός του Εργαστηρίου επικαιροποιήθηκε το 2021 (ΦΕΚ υπ. αρ. 6115, τ. Β, 22 Δεκ 2021).

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στοχεύει:

1) Στην κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών και άλλων αναγκών σχετικών με την Εφαρμοσμένη Ψυχολογία (όπως, ενδεικτικά, η ανάπτυξη και η εκπαίδευση του παιδιού, η ψυχική και σωματική υγεία, εφαρμογές στο πεδίο της ψυχολογίας προσωπικού και οργανισμών, η εγκληματολογική ψυχολογία κ.ά.) όπως και συναφών πεδίων του Τμήματος Ψυχολογίας και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

2) Στην ανάπτυξη ερευνητικών πρωτοκόλλων, τη διεξαγωγή και τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στα πεδία της Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας.

3) Στη συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, κρατικούς φορείς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, είναι σύμφωνοι ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικότητας.

4) Στη μετάδοση της επιστημονικής γνώσης για καίρια ζητήματα από το πεδίο της Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στην πανεπιστημιακή κοινότητα και το κοινωνικό σύνολο.

5) Στη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και άλλων συναφών εκδηλώσεων.

6) Στην πραγματοποίηση επιστημονικών δημοσιεύσεων είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά / ερευνητικά ιδρύματα, κρατικούς φορείς, κοινωνικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

7) Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

Το Εργαστήριο διαρθρώνεται στις εξής Μονάδες Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας: (1) Μονάδα για την Ανάπτυξη και την Εκπαίδευση του Παιδιού (Συντονίστρια: Θ. Κοκκινάκη), (2) Μονάδα Ψυχικής και Σωματικής Υγείας (Συντονιστής: Θ. Γιοβαζολιάς), (3) Μονάδα Ψυχολογίας Προσωπικού και Οργανισμών (Συντονιστής: Λ. Ζαμπετάκης), (4) Μονάδα Εγκληματολογικής Ψυχολογίας (Συντονίστρια: Ο. Θεμελή), (5) Μονάδα Ανθρώπινης Συμπεριφοράς και Φυσικού Περιβάλλοντος (Συντονίστρια: Π. Δημητροπούλου).

Στο Εργαστήριο απασχολούνται μέλη Δ.Ε.Π. και ΕΔΙΠ του Τμήματος, με αντικείμενο σχετικό με τους παραπάνω στόχους, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, καθώς και συνεργαζόμενοι ερευνητές. Το Εργαστήριο είναι ανοιχτό σε κάθε ερευνητή του οποίου τα ενδιαφέροντα σχετίζονται με τους στόχους και τα γνωστικά πεδία του Εργαστηρίου.

Εσωτερικός Κανονισμός Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας.


Μέλη Εργαστηρίου

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.