Εγγραφές Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό.

Οι εισακτέοι της παραπάνω κατηγορίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 καλούνται να προσκομίσουν έως 11/10/2021 στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας τα περιγραφόμενα στις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. δικαιολογητικά.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει:
α) αυτοπροσώπως μετά από ραντεβού,
β) μέσω εξουσιοδοτημένου ατόμου μετά από ραντεβού,
γ) με ταχυδρομική αποστολή (courier) στη διεύθυνση: Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Τ.Κ. 74150.

Εκτός  των δικαιολογητικών που αναφέρονται στις παραπάνω οδηγίες, θα πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω Υπεύθυνη Δήλωση/Αίτηση Εγγραφής την οποία θα συμπεριλάβετε με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας. Η θεώρηση μπορεί να γίνει είτε μέσω του gov.gr είτε σε Κ.Ε.Π./άλλη δημόσια αρχή. (Σε περίπτωση που προσέλθετε αυτοπροσώπως μπορείτε να την υπογράψετε στην υπηρεσία μας και δεν απαιτείται θεώρηση υπογραφής).
Υπεύθυνη δήλωση/ Αίτηση εγγραφής.