Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ’, του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Αγγλική Γλώσσα και Ορολογία της Ψυχολογίας».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΕΠ_ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ_6ΔΔ1469Β7Γ-ΝΗ2