«Διαπίστωση για την μη κατάθεση υποψηφιοτήτων φοιτητών 1ου, 2ου και 3ου κύκλου σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας και του αναπληρωτή τους, για την πλήρωση της θέσης του εκπροσώπου τους στη Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης – ν. 4957/2022 (Α΄141)»

ΠΡΑΞΗ_ΑΠΡΑΚΤΗΣ_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ_ΦΟΙΤΗΤΩΝ_ΣΤΗ_ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ_9ΩΙΡ469Β7Γ-ΛΞ9