Εργαστήριο Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων

Διευθύντρια: Αικατερίνη Κούτρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας

Το Εργαστήριο Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων θεσμοθετήθηκε με ΦΕΚ το 2018, και εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και κοινωνικές ανάγκες στο ευρύτερο αντικείμενο της Ψυχολογίας των εξαρτήσεων και ιδιαίτερα σε ζητήματα πρόληψης και κλινικών παρεμβάσεων στο πεδίο της ουσιοεξάρτησης.

Αποστολή του Εργαστηρίου Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων είναι:

  • Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ψυχολογίας, 
  • Η ανάπτυξη ερευνητικών πρωτοκόλλων και η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στην ουσιοεξάρτηση,
  • Η συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα, με κρατικούς φορείς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με κοινωφελή ιδρύματα και με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της ουσιοεξάρτησης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
  • Η μετάδοση της επιστημονικής γνώσης που αφορά στην ουσιοεξάρτηση στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στην ευρύτερη κοινωνία,
  • Η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την εκπαίδευση και ενημέρωση επαγγελματιών ψυχικής υγείας, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και εθελοντών, και
  • Η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων σχετικών με την ουσιοεξάρτηση σε συνεργασία με άλλα  ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα, κρατικούς φορείς, κοινωνικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

Μέλη Εργαστηρίου