Εργαστήριο Νευροψυχολογίας

Διευθύντρια: Στέλλα Γιακουμάκη, Καθηγήτρια Κλινικής Νευροψυχολογίας

 

Το εργαστήριο θεσμοθετήθηκε με ΦΕΚ το 2019 και έχει ως αποστολή του την προαγωγή της έρευνας και της εκπαίδευσης στο πεδίο της Νευροψυχολογίας. Πιο συγκεκριμένα, το εργαστήριο Νευροψυχολογίας στοχεύει στα ακόλουθα:

  • Στην κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σχετικών με τη Νευροψυχολογία και συναφών πεδίων του Τμήματος Ψυχολογίας και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης.
  • Στην ανάπτυξη ερευνητικών πρωτοκόλλων, τη διεξαγωγή και τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στη Νευροψυχολογία.
  • Στη συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, κρατικούς φορείς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Νευροψυχολογίας.
  • Στη μετάδοση της επιστημονικής γνώσης για καίρια ζητήματα από το πεδίο της Νευροψυχολογίας στην πανεπιστημιακή κοινότητα και το κοινωνικό σύνολο.
  • Στη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.

Μέλη Εργαστηρίου

Για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του εργαστηρίου, όπως περιγράφεται στο ΦΕΚ ίδρυσής του, πατήστε εδώ.