Εγγραφές των εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Εγγραφές των εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Προθεσμία εγγραφών  έως και 25/9/2023 , αυτοπροσώπως στη Γραμματεία ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Εναλλακτικά, μπορείτε να αποστείλετε ταχυδρομικά στη Γραμματεία την αίτηση εγγραφής και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.

Παρακαλώ δείτε  στο επισυναπτόμενο αρχείο τη σχετική εγκύκλιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Εγκύκλιος Αλλοδαπών