Βήματα για την Αίτηση Μετακίνησης

Για την όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη διαδικασία μετακίνησης, οι φοιτήτριες και φοιτητές μας καλούνται να ακολουθήσουν τα πιο κάτω βήματα πριν και μετά την μετακίνησή τους σε κάποιο Ίδρυμα του εξωτερικού.

Πριν τη Μετακίνηση:

1. Έλεγχος της ικανοποίησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας για μετακίνηση, όπως αυτά περιγράφονται στον Κανονισμό Erasmus+ του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Παρακολούθηση από τις ενδιαφερόμενες (-ους) των ενημερωτικών εκδηλώσεων που διοργανώνει το Τμήμα Διεθνών σχέσεων. Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εκδηλώσεων, απευθείας από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

3. Κατάθεση όλων των δικαιολογητικών και της αίτησης μετακίνησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων.

4. Αναμονή τελικής απόφασης για την αίτηση.

5. Κατάθεση Αίτησης Μάθησης (Learning Agreement) σε έναν από τους Τμηματικούς Υπεύθυνους του Τμήματος Ψυχολογίας για το πρόγραμμα. Συνεργασία με τον Τμηματικό Υπεύθυνο για την κατάρτιση των αντιστοιχίσεων μαθημάτων.

6. Συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων για λήψη επιχορήγησης πριν την έναρξη της μετακίνησης.

Κατά τη διάρκεια και μετά τη Μετακίνηση:

7. Επικοινωνία κατά τη διάρκεια της μετακίνησης με τους Τμηματικούς Υπευθύνους ή/και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν με τα μαθήματα που έχουν περιληφθεί στη Συμφωνία Μάθησης. Προσοχή στις προθεσμίες για αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης!

8. Προσκόμιση όλων των εγγράφων που έχουν δοθεί από το Ίδρυμα Υποδοχής στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. Στα έγγραφα πρέπει να περιλαμβάνεται απαραιτήτως και αναφορά στα ECTS που έχουν πιστωθεί.

9. Αναμονή της επικύρωσης βαθμολογιών και αντιστοίχισης μαθημάτων από τους Τμηματικούς Υπευθύνους του Τμήματος Ψυχολογίας, καθώς και της απόφασης για επιτυχή ή μη εκπλήρωση του Προγράμματος από την πλευρά της φοιτήτριας (-τή).