Σύναψη νέων Δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών

Στόχος του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η συνέχιση και διεύρυνση των δι-Ιδρυματικών Συμφωνιών με αξιόλογα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Σε αυτό το στόχο, κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν οι συνάδελφοι που πιθανώς έχουν συνεργασίες με Πανεπιστήμια με τα οποία δεν υπάρχουν ακόμη ενεργές συμφωνίες. Για το λόγο αυτό οι συνάδελφοι ενθαρρύνονται να προτείνουν στην συνέλευση του Τμήματος τη σύναψη νέων συμφωνιών, εφόσον κρίνονται αμοιβαία επωφελείς και υπάρχει συνάφεια των προγραμμάτων σπουδών.

Για την σύναψη μιας καινούριας συμφωνίας απαιτείται η θετική γνωμοδότηση της Συνέλευσης Τμήματος μετά από σχετική εισήγηση του Τμηματικού Συντονιστή Erasmus+. Κατόπιν το πρακτικό διαβιβάζεται στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων που αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι αιτήματα για νέες συμφωνίες που εγκρίνονται μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους χρειάζονται ένα επιπλέον έτος για ενεργοποίηση. Συνεπώς παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν αιτήματα κυρίως από τον Οκτώβρη – Δεκέμβρη κάθε έτους ώστε να είναι δυνατή η ενεργοποίηση της συμφωνίας το αμέσως ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος.