Συμφωνία Μάθησης και Αντιστοίχιση Μαθημάτων

Η συμπλήρωση της Συμφωνίας Μάθησης είναι απαραίτητη πριν τη μετακίνησή σας στο εξωτερικό. Η Συμφωνία Μάθησης είναι στην ουσία η δήλωση μαθημάτων σας για το διάστημα της φοίτησής σας στο Ίδρυμα υποδοχής. Υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες υποβολής της συμφωνίας τις οποίες πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε σε απόλυτο βαθμό!

Προκειμένου για μετακινήσεις σπουδών, η Συμφωνία Μάθησης έχει δύο βασικά τμήματα: τα τμήματα Α και Β. Στο τμήμα Α συμπληρώνονται τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει η φοιτήτρια (-τής) στο Ίδρυμα υποδοχής, και στο τμήμα Β τα μαθήματα που θα του αναγνωριστούν κατ’ αντιστοιχία στο Ίδρυμα προέλευσης. Η Συμφωνία Μάθησης καταρτίζεται από την φοιτήτρια (-τή) και εγκρίνεται από τον Συντονιστή του Τμήματος. Παρακάτω περιγράφουμε κάποια σημεία που θα σας φανούν χρήσιμα στην συμπλήρωση των τμημάτων Α και Β της Συμφωνίας Μάθησης.

 • Θα πρέπει να δηλώσετε αρκετά μαθήματα στο Ίδρυμα του εξωτερικού ώστε να καλύπτετε τις προϋποθέσεις πλήρους φοίτησης (περίπου 30 ECTS). Αντίστοιχος αριθμός πιστωτικών μονάδων θα πρέπει να συμπληρωθεί και στο πεδίο Β, των μαθημάτων που θα αντιστοιχηθούν στο Ίδρυμα προέλευσης.
 • Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το τι είδους μαθήματα θα επιλέξετε στο Ίδρυμα υποδοχής παρά μόνο οι προϋποθέσεις που ορίζονται από εκείνο σε σχέση με τη διαθεσιμότητα κάποιων μαθημάτων για εισερχόμενες φοιτήτριες (-τές).
 • Η δήλωση μαθημάτων στο Ίδρυμα υποδοχής θα πρέπει να βασίζεται στα ενδιαφέροντά σας και όχι στα μαθήματα που θα θέλατε να αντιστοιχίσετε (αναγνωρίσετε) στο Ίδρυμα προέλευσης.
 • Τα μαθήματα των πεδίων Α και Β δεν είναι ανάγκη να είναι ίδια στον αριθμό, ωστόσο τα συνολικά ECTS στα αντίστοιχα πεδία δεν μπορεί να αποκλίνουν πάνω από 2 μονάδες.
 • Στο πεδίο Α θα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος του μαθήματος (στα Αγγλικά), ο κωδικός του και ο αριθμός των ECTS μονάδων του.
 • Στο πεδίο Β θα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος του μαθήματος (στα Αγγλικά), ο κωδικός του και ο αριθμός των ECTS μονάδων του. Σε περίπτωση που κάποιο μάθημα αναγνωριστεί ως «ερασμιακό», το πεδίο του κωδικού αφήνεται κενό και ο τίτλος του μαθήματος αναγράφεται ακριβώς όπως έχει αναγραφεί στο πεδίο Α.
 • Για τη συμπλήρωση του πεδίου Β μπορείτε να χρησιμοποιείτε μαθήματα του καταλόγου από ολόκληρο το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Επίσης, σε συνεννόηση με τον Συντονιστή Τμήματος, μπορείτε να συμπληρώσετε και «ερασμιακά μαθήματα». Τα ερασμιακά μαθήματα είναι στην ουσία μαθήματα που αντίστοιχά τους δεν υπάρχουν στον κατάλογο του πανεπιστημίου μας. Αυτά συμπληρώνονται με τον τίτλο του μαθήματος του Ιδρύματος προέλευσης και χωρίς κωδικό. Ο Συντονιστής Τμήματος ορίζει το χαρακτηρισμό αυτών των μαθημάτων κατά τη φάση αναγνώρισης (π.χ. Σεμινάριο, Εργαστήριο, Επιλεγόμενο Τμήματος, Ελεύθερης Επιλογής κλπ.)
 • Τα μαθήματα που θα προτείνετε να συμπληρωθούν στο πεδίο Β θα πρέπει να αντιστοιχούν σε ικανοποιητικό βαθμό με το περιεχόμενο των μαθημάτων του Ιδρύματος υποδοχής που θα κατοχυρώσετε. Αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποδοχή οποιασδήποτε αντιστοίχισης είναι ο Συντονιστής Τμήματος.
 • Σε περίπτωση που θέλετε να αναγνωρίσετε κάποιο Σεμινάριο ή Εργαστήριο, θα πρέπει να αποδείξετε από το περίγραμμα του μαθήματος ότι το συγκεκριμένο μάθημα καλύπτει τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί ως τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση η τελική έγκριση της αντιστοίχισης είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Συντονιστή Τμήματος.
 • Τα μαθήματα που θα συμπεριληφθούν στο πεδίο Β είναι δεσμευτικά για την αντιστοίχιση που θα γίνει με την ολοκλήρωση της μετακίνησης. Οποιοδήποτε λάθος στην κατάρτιση των μαθημάτων (π.χ. δήλωση ενός μαθήματος το οποίο έχει ήδη κατοχυρωθεί) βαρύνει αποκλειστικά τη φοιτήτρια (-τή).
 • Η προσκόμιση περιγραμμάτων καθώς και η δήλωση μαθημάτων που είναι διαθέσιμα για φοιτητές Erasmus είναι αποκλειστική υποχρέωση της φοιτήτριας (-τή).
 • Αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης μπορεί να γίνουν για εξαιρετικές περιπτώσεις μετά την έναρξη της μετακίνησης. Μερικές φορές κάτι τέτοιο είναι αναπόφευκτο καθώς οι κατάλογοι μαθημάτων δεν είναι ολοκληρωμένοι στα Ιδρύματα υποδοχής κατά την λήξη της προθεσμίας υποβολής της Συμφωνίας Μάθησης και ως εκ τούτου μπορεί κάποιο μάθημα που έχει δηλωθεί στο πεδίο Α να μην είναι διαθέσιμο. Ανεξάρτητα από τον λόγο για τον οποίο θα χρειαστεί να γίνει αλλαγή στη Συμφωνία Μάθησης, οι αλλαγές θα πρέπει να εγκρίνονται τόσο από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων όσο και από τον Συντονιστή Τμήματος και θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε εμπρόθεσμες!
 • Προκειμένου για μετακινήσεις για Πρακτική Άσκηση δείτε τις προϋποθέσεις και τους όρους που περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 6 του Κανονισμού Erasmus+ του Τμήματος.
 • Η συμπλήρωση της Συμφωνίας Μάθησης για μετακινήσεις για πρακτική άσκηση πρέπει να περιλαμβάνει Φορέα υλοποίησης, πλήρες σχέδιο πρακτικής άσκησης, επιβλέποντες κλπ., και θα πρέπει να είναι συμβατή με τις προϋποθέσεις και τους όρους που καθορίζουν την πρακτική άσκηση του Τμήματος Ψυχολογίας. Την τελική έγκριση ή όχι της Συμφωνίας την αποφασίζει ο Συντονιστής Τμήματος πιθανώς και σε συνεργασία με τον Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης.