Μοριοδότηση και Αξιολόγηση Αιτήσεων

Οι αιτήσεις που υποβάλλουν οι φοιτήτριες (τές) του Τμήματος Ψυχολογίας για μετακίνηση για σπουδές ή πρακτική άσκηση, αξιολογούνται από τους Συντονιστές του Τμήματος για το πρόγραμμα Erasmus+. Οι αιτήσεις κατατάσσονται μετά από τη διαδικασία αξιολόγησης με βάση τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν οι υποψηφιότητες και καταρτίζεται πίνακας με τα ονόματα όσων επιλέγονται για μετακίνηση.

Τα κριτήρια της μοριοδότησης και συνολικά η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται σε άρθρα του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Τμήματος Ψυχολογίας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε το τμήμα που αφορά τη μοριοδότηση, όπως αυτά περιγράφονται στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 8 του Εσωτερικού Κανονισμού.

Παράγραφος 5

Κριτήρια Επιλογής Εξερχομένων Φοιτητών για Σπουδές με το Πρόγραμμα Erasmus+

1. Μέσος όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ο φοιτητής κατά τη στιγμή της αίτησης.

2. Μέσος όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας υποχρεωτικών μαθημάτων που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς κατά τη στιγμή της αίτησης.

3. Πλήθος πιστωτικών μονάδων (ECTS) που έχουν κατοχυρωθεί κατά τη στιγμή της αίτησης.

4. Εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις που πιστοποιούνται από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή παρουσιάσεις εργασιών σε επιστημονικά συνέδρια.

5. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας του Ιδρύματος υποδοχής.

6. Άλλα κριτήρια που δεν αναγράφονται και συνεκτιμώνται κατά περίπτωση από τον/την Συντονιστή/-ρια Erasmus+ του Τμήματος (όπως ικανοποιητικός αριθμός περασμένων μαθημάτων, πιθανή παρακώλυση της ομαλής ολοκλήρωσης των σπουδών του φοιτητή εξαιτίας της μετακίνησης, ακύρωση συμμετοχής του στο πρόγραμμα Erasmus+ σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος χωρίς σοβαρή αιτιολογία).

7. Η μοριοδότηση για την κατάταξη των φοιτητών/-ριών υπολογίζεται με βάση τα ανωτέρω και υπολογίζεται ως εξής:
(Γενικός Μ.Ο. Χ 1,5)+(Μ.Ο. υποχρεωτικών μαθημάτων Χ 2.0)+(Αριθμός ECTS μονάδων που έχουν κατοχυρωθεί Χ 0,05)+(Παρουσιάσεις σε συνέδρια/άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά Χ 0,5 που κλιμακώνεται έως το 2,0)+(επίπεδο γλώσσας καλύτερο του Β2 X 1,5).

8. Στη μοριοδότηση έχουν προτεραιότητα με τη σειρά που αναγράφονται:

    • Διδακτορικοί/-ες φοιτητές/-ριες του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
    • Μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-ριες του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
    • Φοιτητές/-ριες που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε προγράμματα Erasmus+.

Παράγραφος 6

Κριτήρια Επιλογής Εξερχομένων Φοιτητών/-ριών για Πρακτική Άσκηση με το Πρόγραμμα Erasmus+.

Τα κριτήρια και η μοριοδότηση εξερχομένων φοιτητών/-ριών για Πρακτική Άσκηση είναι ίδια με εκείνα που ακολουθούνται για μετακίνηση Σπουδών.

Επίσης είναι δυνατή η μετακίνηση για πρακτική άσκηση φοιτητών που αποφοίτησαν προσφάτως υπό την προϋπόθεση πως διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα την μέρα της οριστικής έγκρισης της αίτησης τους. Η μετακίνηση δύναται να πραγματοποιηθεί το αργότερο ένα (1) χρόνο μετά την αποφοίτηση.