Μετακινήσεις Εξερχομένου Προσωπικού

Στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας Erasmus+ το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορεί να μετακινηθεί για διδασκαλία (Διδακτικό προσωπικό) ή κατάρτιση (όλο το προσωπικό) σε Ιδρύματα με τα οποία το Πανεπιστήμιό μας έχει ενεργές Συμφωνίες.

Με δεδομένο ότι οι μετακινήσεις προσωπικού έχουν περιορισμένη χρηματοδότηση ανά Τμήμα, οι αιτήσεις κατατάσσονται από τους Συντονιστές Erasmus+ του Τμήματος και εγκρίνονται από τη ΓΣ Τμήματος σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν περισσότερες από μία αιτήσεις. Η κατάταξη βασίζεται αποκλειστικά στον αριθμό μετακινήσεων που έχουν ολοκληρώσει οι συνάδελφοι, έτσι ώστε να προκρίνονται όσες (όσοι) δεν έχουν μετακινηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή και καθόλου.

Για τη διοικητική υποστήριξη της αίτησης, τις διαθέσιμες χώρες και Ιδρύματα υποδοχής, το ύψος της αμοιβής κλπ., παρακαλούνται οι συνάδελφοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο.