Παναγιώτα Καραμαούνα

Σπουδές

 • Υποψήφια Διδάκτορας στη Νευροψυχολογία. Τμήμα Ψυχολογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης (2018 - σήμερα)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες Εγκεφάλου και Νου. Τμήμα Ιατρικής. Πανεπιστήμιο Κρήτης (2014-2016
 • Πτυχίο Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης (2008-2013)

Τίτλος Διδακτορικού

Η σχέση των σχιζοτυπικών γνωρισμάτων προσωπικότητας με τη γνωστική και συναισθηματική λειτουργικότητα σε ομάδες υψηλού κινδύνου για διαταραχές στο φάσμα της σχιζοφρένειας.

Σύντομη Παρουσίαση

Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή έχει ως κεντρικό στόχο τη διερεύνηση της σχέσης τεσσάρων διαστάσεων της σχιζοτυπίας (γνωστική-αντιληπτική, παρανοειδής, αρνητική και αποδιοργανωτική) στον γενικό πληθυσμό με ενδοφαινοτυπικούς δείκτες του φάσματος της σχιζοφρένειας. Η μελέτη έχει μία διαχρονική και μία συγχρονική συνιστώσα. Κατά τη διαχρονική συνιστώσα, θα γίνει για πρώτη φορά επαναξιολόγηση υγιών ατόμων του γενικού πληθυσμού που συμμετείχαν σε προηγούμενη μελέτη μας προκειμένου να διερευνηθεί η σταθερότητα των επιδράσεων των σχιζοτυπικών χαρακτηριστικών επί των γνωστικών ελλειμμάτων και των ελλειμμάτων του αισθητικοκινητικού ηθμού σε βάθος χρόνου. Κατά τη συγχρονική συνιστώσα, θα γίνει και πάλι για πρώτη φορά αξιολόγηση νέου δείγματος υγιών ατόμων του γενικού πληθυσμού που έχει υψηλά επίπεδα σχιζοτυπικών χαρακτηριστικών, προκειμένου α) να διερευνηθεί η επίδραση των διαφορετικών σχιζοτυπικών γνωρισμάτων στην αναγνώριση των συναισθημάτων και στην πλαγίωση των λειτουργιών, β) να γίνει σύγκριση των ελλειμμάτων ανάμεσα σε αντίστοιχες ψυχρές και θερμές γνωστικές λειτουργίες, και γ) να γίνει πληρέστερη διερεύνηση της υπόθεσης ότι η γνωστική-αντιληπτική σχιζοτυπία προσομοιάζει με την έννοια της «υγιούς» σχιζοτυπίας.

Χρηματοδότηση

Μεταπτυχιακή υποτροφία της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019)

Επιτροπή Επίβλεψης

 • Γιακουμάκη Στέλλα (Επιβλέπουσα)
 • Τσαούσης Ιωάννης (Συνεπιβλέπων)
 • Τσακανίκος Ηλίας (Συνεπιβλέπων)

Επιστημονικά Περιοδικά

 • Tsaousis I., Zouraraki C., Karamaouna P., Karagiannopoulou L., & Giakoumaki S.G. (2015). The validity of the Schizotypal Personality Questionnaire (SPQ) in a Greek sample: Tests of measurement invariance and latent mean differences. Comprehensive Psychiatry, 62: 51-62.
 • Karagiannopoulou, L., Karamaouna, P., Zouraraki, C., Roussos, P., Bitsios, P., & Giakoumaki, S.G. (2016). Cognitive profiles of schizotypal dimensions in a community cohort: Common properties of differential manifestations. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 38(9): 1050-63.
 • Giakoumaki, S. G., Karagiannopoulou, L., Rózsa, S., Zouraraki, C., Karamaouna, P., & Cloninger, C. R. (2016). Psychometric properties of the Greek TCI-R and its clinical correlates: schizotypy and the self-regulation of affective and cognitive functioning. PeerJ, 4: e1830.
 • Zouraraki, C., Tsaousis, I., Karamaouna, P., Karagiannopoulou, L., Roussos, P., Bitsios, P., & Giakoumaki, S.G. (2016). Associations of differential schizotypal dimensions with executive working memory: A moderated-mediation analysis. Comprehensive Psychiatry, 71: 39-48. Zouraraki, C., Karagiannopoulou, L., Karamaouna, P., & Giakoumaki, S.G. (2015). Schizotypal traits in unaffected relatives of patients in the schizophrenia spectrum. Hellenic Journal of Psychology, 12(3): 189-204.
 • Zouraraki, C., Karamaouna, P., Karagiannopoulou, L., & Giakoumaki, S.G. (2017). Schizotypy-independent and Schizotypy-Modulated Cognitive Impairments in Unaffected First-Degree Relatives of Schizophrenia-spectrum Patients. Archives of Clinical Neuropsychology, 1-16.

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια

 • Zouraraki, C., Karagiannopoulou, L., Karamaouna, P., Tsapakis, E.M., Kopsahili, I., Bitsios, P., & Giakoumaki, S.G. Differential Association of Schizotypal Traits with Strategy Formation, General Psychopathology and Quality of Life in the Schizophrenia Spectrum: Findings from the PreMES study. 28th Annual General Meeting of British Neuropsychiatry Association , 4-6 February 2015, Lincollns Inn Fields, London. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 86: e3.