Μαριάννα Καραγιάννη

Σπουδές

  • Υποψήφια Διδάκτορας στην Ψυχομετρία. Τμήμα Ψυχολογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης (2015 – Σήμερα)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας». Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2011-2014)
  • Πτυχίο Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2003-2008)
  • Εκπαιδευτική Επάρκεια Εκπαιδευτή Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Τίτλος Διδακτορικού

Ψυχομετρική Αξιολόγηση της έννοιας του Αριθμητικού Συλλογισμού (Numerical Reasoning) μέσω συστήματος Προσαρμοστικής Αξιολόγησης με Υπολογιστή (Computerized Adaptive Testing-CAT): Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις και Πρακτική Εφαρμογή.

 

Σύντομη Παρουσίαση

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η κατασκευή ενός ψυχομετρικού εργαλείου για την αξιολόγηση του αριθμητικού συλλογισμού (numerical reasoning) με την μέθοδο της Προσαρμοστικής Αξιολόγησης με Υπολογιστή (Computerized Adaptive Testing - CAT).
Η Προσαρμοστική Αξιολόγηση με Υπολογιστή είναι ο σχεδιασμός ψυχομετρικών εργαλείων με την μορφή λογισμικών τα οποία προσαρμόζουν την αξιολόγηση -με επιλογή διαφορετικών κάθε φορά στοιχείων σε αριθμό και επίπεδο δυσκολίας, από μια προ-βαθμονομημένη τράπεζα στοιχείων- στον βαθμό που ο κάθε εξεταζόμενος κατέχει το λανθάνον χαρακτηριστικό. Κατά αυτόν τον τρόπο αξιολογούν αποδοτικότερα το χαρακτηριστικό που προτίθενται να μετρήσουν και παράλληλα, χρησιμοποιώντας λιγότερα στοιχεία αποδίδουν ακριβέστερες εκτιμήσεις από τα γραμμικά εργαλεία.
Η κατασκευή ενός τέτοιου εργαλείου αποτελείται από τρία βασικά στάδια, τα οποία θα ακολουθήσουμε στην συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή. Την δημιουργία τράπεζας στοιχείων χρησιμοποιώντας ως στατιστικό πλαίσιο την Θεωρία Απόκρισης Στοιχείου (Item Response Theory - IRT) η οποία αποτελεί την πιο σύγχρονη εξέλιξη στο χώρο της ψυχομετρικής θεωρίας. Τον προσδιορισμό των προδιαγραφών του συστήματος, π.χ. το σημείο εκκίνησης (starting point), τον αλγόριθμο για την επιλογή των επόμενων ερωτήσεων (item selection algorithm) κ.α. Επιπρόσθετα, κατά το τρίτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η ψυχομετρική τεκμηρίωση του εργαλείου.

 

Επιτροπή Επίβλεψης

  • Τσαούσης Ιωάννης (Επιβλέπων)
  • Σιδερίδης Γεώργιος (Συνεπιβλέπων)
  • Λαμπριανού Ιάσονας (Συνεπιβλέπων)

Επιστημονικά Περιοδικά

  • Καραγιάννη, Μ. & Τσαούσης, Ι. (2016). Η συναισθηματική νοημοσύνη και η εργασιακή αφοσίωση των εκπαιδευτικών της προσχολικής ηλικίας. Ο διαμεσολαβητικός ή/και ρυθμιστικός ρόλος της στάσης τους για την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση. Ελεύθερνα (8), 111-148.


Παρουσιάσεις σε Συνέδρια

  • Καραγιάννη, Μ. (2017). Η πρόβλεψη της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας από την συναισθηματική νοημοσύνη. Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Νέος Παιδαγωγός, 4, 3381-3388.