Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Ο παρών κανονισμός Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης συντάσσεται από το Τμήμα Ψυχολογίας με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του προγράμματος ΠΑ.

Στόχος της ΠΑ είναι η γνωριμία των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας με τομείς της επικείμενης επαγγελματικής δράσης τους. Μέσω της ΠΑ δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να παρατηρήσουν, να ευαισθητοποιηθούν, να προβληματισθούν και να εμπλακούν προσωπικά στη θεώρηση/αναθεώρηση θέσεων και προσεγγίσεων που διδάχθηκαν και επεξεργάσθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Με τον τρόπο αυτό μπαίνουν οι βάσεις για την ανάπτυξη και την κριτική ανασκόπηση ιδεών, θέσεων και πράξεων σχετικά με τη θέση της Επιστήμης της Ψυχολογίας στην κοινωνία. Η ΠΑ αποσκοπεί στην κατανόηση της σύνδεσης θεωρητικής γνώσης και εμπειρικής πραγματικότητας καθώς και στην εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου.

Οι ασκούμενοι φοιτητές δεσμεύονται στην τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας όπως ορίζεται από τον Σ.Ε.Ψ. και τον Κώδικα Δεοντολογίας της εκάστοτε δομής και απόλυτης εχεμύθειας σχετικά με τους ωφελούμενους και γενικότερα με ό,τι συμβαίνει στον φορέα εκπόνησης της ΠΑ. Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων δεοντολογίας, οι κλινικοί ή οι ακαδημαϊκοί επόπτες ενημερώνουν τον ΕΥ της ΠΑ, ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει την Επιτροπή ΠΑ που έχει την τελική ευθύνη για τις κυρώσεις.

Η Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας ορίζει Επιτροπή ΠΑ, η οποία αναλαμβάνει την οργάνωση και συντονισμό της ΠΑ. Η Επιτροπή ΠΑ αποτελείται από τρία μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων το ένα αναλαμβάνει το ρόλο του Επιστημονικά Υπεύθυνου (ΕΥ) και ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας.  

Οι απαραίτητες υποχρεώσεις του ΕΥ, οι οποίες συμπληρώνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, ορίζονται ως εξής: α) επικοινωνία με τους συνεργαζόμενους φορείς με σκοπό την εξεύρεση θέσεων ΠΑ, β) διαμόρφωση χρονοδιαγράμματος για τον σχεδιασμό και την ολοκλήρωση κάθε κύκλου ΠΑ στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, γ) σύνταξη και ανάρτηση όλων των ανακοινώσεων που απαιτούνται για την οργάνωση κάθε κύκλου ΠΑ, δ) τήρηση αρχείου με τις ανακοινώσεις και τις ενημερωτικές συναντήσεις και κατάθεση αντιγράφων στο Γραφείο ΠΑ, ε) διεξαγωγή ενημερωτικών συναντήσεων με τους ασκούμενους φοιτητές, στ) καταχώρηση των αιτήσεων των φοιτητών σε κάθε κύκλο, ζ) αρχική κατάταξη των αιτούντων φοιτητών με βάση τα κριτήρια κατάταξης/επιλογής, η) διασφάλιση της έγκαιρης έγκρισης του πρακτικού τελικής επιλογής και τοποθέτησης των ασκούμενων φοιτητών για κάθε κύκλο από τη Συνέλευση Τμήματος, θ) τοποθέτηση των ακαδημαϊκών εποπτών στους αντίστοιχους φορείς ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενό τους ή το ερευνητικό ενδιαφέρον τους ή εμπειρία με ανάλογους φορείς ή, σε περίπτωση έλλειψης των προαναφερθέντων, ανάλογα με την διαθεσιμότητά τους, ι) σύνταξη όλων των απαραίτητων πρακτικών από τις συνεδριάσεις της επιτροπής ΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών επιλογής με τους πίνακες κατάταξης και τους τελικούς πίνακες, ια) τήρηση φακέλου για κάθε ασκούμενο φοιτητή με όλα τα έγγραφα που τον αφορούν, ιβ) τήρηση φακέλου με όλα τα απαραίτητα έντυπα που απαιτούνται από τον ΕΛΚΕ σε κάθε χρονική περίοδο, ιγ) σύνταξη και υποβολή τελικής απολογιστικής έκθεσης του ΕΥ και βεβαίωσης ολοκλήρωσης έργου στο κεντρικό γραφείο ΠΑ.

Ο ρόλος των άλλων δύο μελών της επιτροπής ΠΑ είναι να συνεπικουρούν το έργο του ΕΥ και οπωσδήποτε να συμμετέχουν σε κάθε διαδικασία που αφορά στην κατάταξη/επιλογή των ασκούμενων φοιτητών σε κάθε κύκλο ΠΑ.

Η ΠΑ πραγματοποιείται σε φορείς όπου προσφέρονται ψυχολογικές υπηρεσίες (σε παιδιά, εφήβους ή ενήλικες) ή άλλες δραστηριότητες συναφείς με την επιστήμη της ψυχολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση συνεργασίας με κάποιο φορέα είναι η ύπαρξη επαγγελματία (με κατά νόμο άδεια άσκησης επαγγέλματος) ψυχολόγου.

Η Επιτροπή ΠΑ αξιολογεί και επιλέγει τους φορείς που διασφαλίζουν τα απαραίτητα κριτήρια ΠΑ και εποπτείας των προπτυχιακών φοιτητών. Οι φορείς που επιλέγονται από την επιτροπή ΠΑ δίνονται στη συνέχεια στη διάθεση των φοιτητών για τη δική τους επιλογή. Η ΠΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό φορέα εφόσον πρόκειται για οργανωμένα πλαίσια (π.χ ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, ιδιωτικά κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ.). Τα γραφεία ιδιωτών ψυχολόγων εξαιρούνται.

Το Τμήμα Ψυχολογίας συνάπτει τριμερή συμφωνία συνεργασίας με τον κάθε συνεργαζόμενο φορέα με τον τίτλο «Συμφωνητικό Συνεργασίας». Το συμφωνητικό εκδίδεται σε τέσσερα πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή τον ΕΥ της ΠΑ του Τμήματος Ψυχολογίας και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον νόμιμο εκπρόσωπο του συνεργαζόμενου φορέα και τον ασκούμενο φοιτητή. Κάθε υπογράφων λαμβάνει ένα πρωτότυπο αντίτυπο του συμφωνητικού συνεργασίας. Το αντίτυπο του ΕΥ του Τμήματος Ψυχολογίας, φυλάσσεται μαζί με αντίγραφα όλων των εγγράφων που αφορούν στους φοιτητές που ασκούνται σε κάθε κύκλο ΠΑ στο κεντρικό γραφείο ΠΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Οι συνεργαζόμενοι φορείς εγγράφονται υποχρεωτικά στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» και αναρτούν σε αυτό τις θέσεις που προσφέρουν στους φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας για εκπόνηση ΠΑ πριν από την έναρξη κάθε κύκλου.

Η ΠΑ αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα, το οποίο εντάσσεται στον 7ο κύκλο μαθημάτων (Διάφορα άλλα γενικά μαθήματα), έχει κωδικό Ψ4702, δεν έχει αριθμητική βαθμολογία αλλά χαρακτηρισμό (ΕΠΙΤΥΧΩΣ/ΑΝΕΠΙΤΥΧΩΣ) και αναγράφεται στο παράρτημα διπλώματος. Η ΠΑ πραγματοποιείται κατά το 4ο έτος σπουδών (Ζ΄ και Η΄ εξάμηνο σπουδών), δεν έχει προαπαιτούμενα μαθήματα και αντιστοιχεί σε 12 πιστωτικές μονάδες (12 ECTS). Οι 12 πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν σε 200 ώρες άσκησης του φοιτητή στον φορέα υποδοχής (8 πιστωτικές μονάδες) και σε 100 ώρες προσωπικής μελέτης και προετοιμασίας του υλικού που πρέπει να παραδοθεί με την ολοκλήρωση της ΠΑ (4 πιστωτικές μονάδες).

Η ΠΑ πραγματοποιείται σε 3 κύκλους κατά τη διάρκεια του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους κατά τους μήνες Νοέμβριος – Δεκέμβριος (α΄ κύκλος), Μάρτιος – Απρίλιος (β΄ κύκλος) και Ιούνιος – Ιούλιος (γ΄ κύκλος). Σε περίπτωση που ανακύπτουν έκτακτες ανάγκες, είναι δυνατή και η πραγματοποίησης ενός δ΄ κύκλου. Πριν την έναρξη κάθε κύκλου ΠΑ, αναρτάται εγκαίρως σχετική ανακοίνωση από την επιτροπή ΠΑ στην οποία αναφέρεται το εκάστοτε διάστημα υποβολής αιτήσεων από τους φοιτητές. Ο ελάχιστος χρόνος υποβολής αιτήσεων είναι δύο εβδομάδες εκτός από ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλουν την ελαχιστοποίηση του διαστήματος αυτού.

Οι αιτήσεις των φοιτητών/ τριών υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρακολουθείται από την αρμόδια επιτροπή και υποστηρίζεται επίσης από τη Γραμματεία του Τμήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αίτηση είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον 25 μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, ανεξάρτητα από τον τύπο των μαθημάτων.

Για να θεωρείται πλήρης, η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει α) πλήρως συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης, β) πλήρως συμπληρωμένο το έντυπο της καρτέλας του φοιτητή και γ) αντίγραφο της αναλυτικής κατάστασης βαθμολογίας του φοιτητή. Το έντυπο της αίτησης και το έντυπο της καρτέλας του φοιτητή είναι αναρτημένα στο σύνδεσμο της ΠΑ στη ιστοσελίδα του Τμήματος. Η Γραμματεία του Τμήματος είναι υπεύθυνη για την τήρηση βιβλίου πρωτοκόλλου στο οποίο καταχωρούνται οι αιτήσεις των φοιτητών με σειρά υποβολής.

Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν είτε φορείς που συμπεριλαμβάνονται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων είτε φορείς που προτείνουν οι ίδιοι. Έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι δύο φορείς. Σε αυτήν την περίπτωση, ο φοιτητής οφείλει: α) να ενημερώσει εγκαίρως την επιτροπή ΠΑ προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας του φορέα από την επιτροπή ΠΑ και β) κατά την αίτησή του να καταθέσει και έγγραφη αποδοχή από τον φορέα.

Κατά τη διάρκεια της ΠΑ οι ασκούμενοι φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν 200 ώρες ΠΑ (κατανεμημένες σε 1.5 μήνες μερικής απασχόλησης) συμμετέχοντας σε παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στον εκάστοτε φορέα. Οι ασκούμενοι φοιτητές πρέπει να βρίσκονται στον φορέα άσκησής τους πέντε (5) ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) εβδομαδιαίως κατά το ωράριο λειτουργίας του φορέα.

Κατά την πραγματοποίηση της ΠΑ υπάρχει η δυνατότητα δικαιολογημένων απουσιών λόγω παρακολούθησης μαθημάτων, ασθενείας, σοβαρών προσωπικών λόγων, κ.ά. για τις οποίες ειδοποιείται έγκαιρα και γραπτώς τόσο ο κλινικός όσο και ο ακαδημαϊκός επόπτης. Οι ώρες απουσίας πρέπει να αναπληρωθούν εντός του προβλεπόμενου διαστήματος εκπόνησης της ΠΑ και κατά το ωράριο λειτουργίας του φορέα.

Η ΠΑ πραγματοποιείται από τους φοιτητές που επιλέγονται στον εκάστοτε κύκλο με βάση τα εξής κριτήρια επιλογής/κατάταξης και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

(α) Έτος φοίτησης * (-2.0)
(β) Μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς *2.5
(γ) Τρέχων μέσος όρος βαθμολογίας *1.0

Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των ανωτέρω. Λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία που κατατέθηκε εντός της χρονικής περιόδου κατάθεσης των αιτήσεων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και εφόσον δεν υπάρχουν πάνω από μία διαθέσιμες θέσεις, επιλέγεται ο φοιτητής που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς περισσότερα μαθήματα.

Η τελική κατάταξη/επιλογή των φοιτητών σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια γίνεται από την εκάστοτε επιτροπή ΠΑ. Η Επιτροπή δύναται, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΠΑ και την εύρυθμη λειτουργία της, να τοποθετήσει φοιτητή/τρια σε άλλη δομή από αυτή από την οποία έχει επιλέξει.

Το τελικό πρακτικό επιλογής και τοποθέτησης των φοιτητών σε φορείς και η αντιστοίχισή τους με ακαδημαϊκούς επόπτες επικυρώνεται από τη Συνέλευση Τμήματος Ψυχολογίας.

Μετά την ανακοίνωση των επιλεγέντων/εισών φοιτητών/τριών από την επιτροπή ΠΑ σε κάθε κύκλο, οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση καλούνται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των επιλεγέντων/εισών φοιτητών/τριών να καταθέσουν έγγραφη και αιτιολογημένη ένσταση στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας, η οποία και υποχρεούται να την πρωτοκολλήσει. 

Οι  ενστάσεις αυτές εξετάζονται από την εκάστοτε Επιτροπή Ενστάσεων Πρακτικής Άσκησης, η οποία στην περίπτωση αυτή συνέρχεται ευθύς αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, εξετάζει το βάσιμο ή όχι αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα θεσμοθετημένα κριτήρια και χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο εξετάζει το περιεχόμενο της κάθε ένστασης και συντάσσει το Πρακτικό αυστηρά με αιτιολόγηση των λόγων αποδοχής ή απόρριψης.  Στη συνέχεια στο ίδιο πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων συντάσσεται  ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, ο οποίος τίθεται προς έγκριση  από την Γενική Συνέλευση. Τα ίδια αναγράφονται και στον επίσημο οδηγό υποχρεώσεων ΕΥ που είναι αναρτημένος στην ΔΑΣΤΑ. 

Μέχρι τον ορισμό κεντρικής επιτροπής αξιολόγησης των ενστάσεων σε επίπεδο Παν/μίου ή Σχολής ή Σχολών του Ρεθύμνου, οι ενστάσεις εξετάζονται από την εκάστοτε Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας, η οποία μεταβιβάζει το Πρακτικό στη Συνέλευση Τμήματος προς εγκριση και ακολούθως ενημερώνει τους/τις φοιτητές/τριες για την απόφασή της.

Κατά την ΠΑ, οι φοιτητές θα πρέπει:

1. Να αποκτήσουν τη γνώση του φορέα στον οποίο ασκούνται και των καθημερινών δραστηριοτήτων που συνδέονται με το θεραπευτικό/συμβουλευτικό πλαίσιο και να συμμετέχουν πλήρως σε αυτές.

2. Να εξοικειωθούν με τις τεχνικές που εφαρμόζονται στον φορέα.

3. Να είναι συνεπείς στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί.

4. Να συνεργάζονται καλά με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του φορέα σε διαπροσωπικό και ομαδικό επίπεδο.

5. Να συμμορφώνονται με τους κανόνες Ηθικής και Δεοντολογίας που διέπουν το επάγγελμα του Ψυχολόγου.

6. Με τη ολοκλήρωση της ΠΑ, οι ασκούμενοι φοιτητές πρέπει να καταθέσουν στον ΕΥ της ΠΑ: α) παρουσιολόγιο της ΠΑ (υπογεγραμμένο από τον κλινικό επόπτη), β) έντυπο αξιολόγησης του φοιτητή (υπογεγραμμένο από τον κλινικό επόπτη), γ) έντυπο αξιολόγησης/έκθεση πεπραγμένων του φοιτητή για την εμπειρία που αποκόμισε.

Για κάθε φοιτητή που ολοκληρώνει την ΠΑ, ο ακαδημαϊκός επόπτης του καταθέτει στον ΕΥ το ανάλογο έντυπο αξιολόγησης του. Η Επιτροπή ΠΑ σε συνεργασία με τον ακαδημαϊκό επόπτη κάνει την τελική αξιολόγηση της ΠΑ του κάθε φοιτητή. Η αξιολόγηση χαρακτηρίζεται ως «Επιτυχής» ή «Ανεπιτυχής» με βάση τη συνέπεια του/της φοιτητή/φοιτήτριας σε επίπεδο παρακολούθησης, την αξιολόγηση από τον κλινικό και τον ακαδημαϊκό επόπτη και την αξιολόγηση της Έκθεσης Πεπραγμένων.

Κατά την εκπόνηση της ΠΑ, οι φοιτητές συμμετέχουν σε εσωτερική εποπτεία, η οποία κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στον φορέα καθώς και για τη σύνδεση θεωρίας και πράξης. Παράλληλα, προφυλάσσεται η προσωπική και επαγγελματική ευημερία τους όσον αφορά στη σχέση και την εργασία με τους ωφελούμενους από τον φορέα αλλά και με κάθε πληθυσμό με το οποίο έρχονται σε επαφή, εξασφαλίζοντας έμμεσα την ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς αυτούς.

Η εσωτερική εποπτεία γίνεται σε καθημερινή βάση από τον κλινικό επόπτη (επαγγελματία ψυχολόγο) που ορίζεται από τον φορέα και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση – υποστήριξη και εποπτεία του έργου των ασκούμενων φοιτητών.
Η ακαδημαϊκή εποπτεία των ασκούμενων φοιτητών γίνεται από μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ του Τμήματος Ψυχολογίας, που ορίζονται από την Επιτροπή ΠΑ. Ο ρόλος του ακαδημαϊκού επόπτη είναι να παρακολουθεί την πορεία του φοιτητή κατά την εκπόνηση της ΠΑ τόσο με άμεση επικοινωνία με τον φοιτητή όσο και με συνεργασία με τον κλινικό επόπτη, να συζητά με τον φοιτητή προβληματισμούς και ερωτήματα που έχουν προκύψει, να καθοδηγεί το διάβασμα του φοιτητή κατά την ΠΑ και να ρυθμίζει όλα τα ζητήματα ακαδημαϊκής φύσης που προκύπτουν. Για κάθε φοιτητή που ολοκληρώνει την ΠΑ, ο ακαδημαϊκός επόπτης του καταθέτει στον ΕΥ το ανάλογο έντυπο αξιολόγησης του.

Τον συντονισμό της εποπτείας έχει η Επιτροπή ΠΑ, η οποία συνεργάζεται με τους κλινικούς και τους ακαδημαϊκούς επόπτες σε όλη τη διάρκεια της ΠΑ.

Η ΠΑ πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” & στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020. Η ημερήσια αποζημίωση και η ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών κατά την διάρκεια της ΠΑ παρέχονται από το σχετικό πρόγραμμα ΠΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης και δεν επιβαρύνουν τον φορέα υποδοχής.

Η αδικαιολόγητη διακοπή της ΠΑ ή η μη έγκαιρη απόσυρση της αίτησης ώστε να υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης της θέσης από επιλαχόντα φοιτητή ή η μη-κατάθεση των προαναφερθέντων στο άρθρο 11 από τον φοιτητή συνεπάγεται α) την μη αναγνώριση της ΠΑ στις περιπτώσεις που ο φοιτητής έχει ξεκινήσει την άσκησή του και β) την στέρηση του δικαιώματος υποβολής αίτησης για εκπόνηση ΠΑ κατά τον επόμενο κύκλο από τον φοιτητή.

Οι διαθέσιμες θέσεις σε κάθε κύκλο ΠΑ καθορίζονται από την εκάστοτε επιτροπή ΠΑ στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους με κατανομή των θέσεων, οι οποίες προκύπτουν από τα διαθέσιμα κονδύλια (γνωστοποιούνται στην επιτροπή ΠΑ κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Κρήτης).

Η διαδικασία της ΠΑ συνεπικουρείται από το κεντρικό γραφείο ΠΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο της παροχής τεχνογνωσίας και περαιτέρω υποστήριξης της διαδικασίας. Συγκεκριμένα, το κεντρικό γραφείο ΠΑ α) συμμετέχει στη διαδικασία ενημέρωσης των ασκούμενων φοιτητών, β) αντιστοιχίζει τους ασκούμενους φοιτητές με τους φορείς άσκησης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, γ) συγκεντρώνει αντίγραφα όλων των εγγράφων που αφορούν στη ΠΑ κάθε φοιτητή, δ) αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση τη γραφειοκρατικής διαδικασίας που αφορά στην αμοιβή και ασφάλιση των φοιτητών και ε) διευκολύνει την επικοινωνία πληροφοριών από όλους τους σχετικούς φορείς προς τον ΕΥ της ΠΑ.  

Το Τμήμα Ψυχολογίας με τη σειρά του οφείλει να παρέχει στο κεντρικό γραφείο ΠΑ όλες τις πληροφορίες που κατά περίπτωση απαιτούνται ώστε α) να διασφαλιστεί η διαφάνεια σε όλα τα στάδια της ΠΑ και β) να διευκολυνθεί η συλλογή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων.

Δεν επιτρέπεται η εκπόνηση ΠΑ α) σε φορείς που ο φοιτητής εργάζεται ή σε φορείς που εργάζεται συγγενικό του πρόσωπο, β) σε φορέα στον οποίο ο φοιτητής εκπονεί τη διπλωματική εργασία του στο ίδιο χρονικό διάστημα και γ) σε υπηρεσίες εντός του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Για τη διαρκή ενημέρωσή τους αναφορικά με την ΠΑ όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας θα πρέπει να συμβουλεύονται το σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ψυχολογίας καθώς και την ιστοσελίδα του κεντρικού γραφείου της ΠΑ στο πανεπιστήμιο Κρήτης (http://www.dasta.uoc.gr/pa/).

Είναι προσωπική ευθύνη κάθε φοιτητή η έγκαιρη και πλήρης ενημέρωσή του για ζητήματα που άπτονται της ΠΑ.

Ειδική διαδικασία διενέργειας πρακτικής άσκησης πτυχιούχων-κατόχων τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων ως ισότιμων

Για τους πτυχιούχους κατόχους τίτλου σπουδών εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένου ως ισότιμου δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης ΠΑ από το Τμήμα Ψυχολογίας. Σε αυτή την περίπτωση, η ΠΑ πραγματοποιείται χωρίς την παροχή ημερήσιας αποζημίωσης και την ασφαλιστική κάλυψη των συμμετεχόντων σε αυτήν, ενώ παράλληλα δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε3.5 στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον τίτλο «ΕΡΓΑΝΗ», τηρουμένων των υπολοίπων προβλεπομένων από τον Κανονισμό διαδικασιών.

Ο πτυχιούχος υπογράφει:

α) συμφωνητικό συνεργασίας με το Τμήμα Ψυχολογίας με το οποίο αποδεικνύεται πως δεν εργάζεται αλλά πραγματοποιεί ΠΑ στα πλαίσια οργανωμένου προγράμματος, υπό την ευθύνη και την εποπτεία του Τμήματος Ψυχολογίας, καθώς και

β) Υπεύθυνη Δήλωση όπου αναφέρεται ρητά ότι η ΠΑ στον φορέα θα πραγματοποιηθεί, χωρίς απολύτως καμία οικονομική αποζημίωση και καμία καταβολή ασφαλιστικών ή άλλων εισφορών.

Ο/Η πτυχιούχος δύναται να προτείνει φορέα για την εκπόνηση της ΠΑ, έχοντας έρθει πρώτα σε επικοινωνία μαζί του, και στη συνέχεια να ενημερώσει την Επιτροπή ΠΑ του Τμήματος Ψυχολογίας, η οποία θα κάνει την αξιολόγηση του φορέα. Εναλλακτικά, το Τμήμα δύναται να προτείνει στον/στην πτυχιούχο δομές με τις οποίες συνεργάζεται. Η ΠΑ του πτυχιούχου μπορεί να διεξαχθεί και σε χρόνο εκτός του προβλεπόμενου από την παράγραφο 6 του τρέχοντος Κανονισμού. Για την αξιολόγηση της ΠΑ του/της πτυχιούχου εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 13 και 14 του παρόντος Κανονισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ ο πτυχιούχος λαμβάνει βεβαίωση ολοκλήρωσης της ΠΑ με αναλυτική περιγραφή εκπόνησης της ΠΑ στην Ψυχολογία στην οποία σύμφωνα με απόφαση των αρμοδίων Οργάνων Διοίκησης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Πρακτικό ΑΑ Τμήματος της συνεδρίασης της 4ης Οκτωβρίου 2019) πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Φορείς/δομές όπου πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση. 2. Σύνολο ωρών και/ή μονάδες ECTS που αντιστοιχούν στην Πρακτική Άσκηση που έχει εκπονηθεί. 3. Χρονικές περίοδοι που καλύπτει η πραγματοποίησή της. 4. Κατανομή ωρών ανά χρονική περίοδο (π.χ. εβδομαδιαίως, μηνιαίως κ.ο.κ.). 5. Γνωστικά αντικείμενα Πρακτικής Άσκησης. 6. Πλαίσιο – διαδικασία εποπτεία.

Διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης σε Έκτακτες Συνθήκες

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους διακοπεί ή ανασταλεί η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις της Διοίκησης λόγω ειδικών συνθηκών (όπως για παράδειγμα φορείς στους οποίους διεξάγεται η Πρακτική Άσκηση μπορεί να τεθούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού), σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος B’ 1635/20.05.2020, άρθρο 4, η Πρακτική Άσκηση δύναται να ολοκληρωθεί με την εφαρμογή μίας από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εκ περιτροπής παρουσία των φοιτητών στο φορέα υποδοχής ή με τη μορφή τηλεεργασίας από το σπίτι ή αποκλειστικά με τηλεεργασία αρκεί να ακολουθείται η ίδια διαδικασία και με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στους φορείς υποδοχείς μόνο για το διάστημα που ισχύουν τα μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και εφόσον οι απασχολούμενοι, σε αντικείμενο σχετικό με την Πρακτική Άσκηση του ασκούμενου, στο συγκεκριμένο φορέα υποδοχής εργάζονται με εκ περιτροπής παρουσία ή με τη μορφή τηλεεργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει επιπλέον των υπόλοιπων παραδοτέων του Προγράμματος, πρόγραμμα παρουσίας και δραστηριοτήτων του φοιτητή που θα συμπληρώνει και θα υπογράφει ο επόπτης του φορέα υποδοχής. Στην περίπτωση αυτή διασφαλίζεται η συνολική αποζημίωση των φοιτητών.

β) παράταση της χρονικής διάρκειας της Πρακτικής Άσκησης πέραν της ημερομηνίας λήξης του εξαμήνου που πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση και έως την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας αυτής (αλλά όχι μετά τη λήξη του εκάστοτε χρονολογικού έτους).

γ) μεταφορά του υπολειπόμενου χρόνου της Πρακτικής Άσκησης σε επόμενο εξάμηνο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν πραγματοποιείται στο καταληκτικό έτος του προγράμματος σπουδών,

δ) πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης με εναλλακτικούς τρόπους ή υποκατάσταση αυτής, ειδικά για τους επί πτυχίω φοιτητές. Ενδεικτικούς εναλλακτικούς τρόπους αποτελούν τα ακόλουθα:

  • Μελέτες περιπτώσεων τις οποίες είτε οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στον φορέα υποδοχής, είτε αυτές θα παρουσιαστούν από τους κλινικούς επόπτες, τους ακαδημαϊκούς επόπτες, ή μέλη ΔΕΠ που έχουν αντίστοιχη εμπειρία με εξ αποστάσεως παρουσιάσεις
  • Παρουσίαση βιβλίων, ξενόγλωσσων και ελληνικών άρθρων ανασκόπησης ή άρθρων που αφορούν στη μελέτη περιπτώσεων. Οι παρουσιάσεις μπορούν να γίνονται, από τους/τις φοιτητές/τριες, τους κλινικούς ή τους ακαδημαϊκούς επόπτες.
  • Γραπτή εργασία που θα εστιάζει στη φιλοσοφία, στους στόχους και στις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρονται σε ένα φορέα υποδοχής. Η εργασία επίσης θα περιλαμβάνει συνέντευξη που θα πραγματοποιήσουν οι φοιτητές με τον/την υπεύθυνο ψυχολόγο ενός φορέα υποδοχής ή τον/την πρώην επόπτη/-τρια τους ή έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας με βάση έναν οδηγό ερωτήσεων τον οποίο θα έχουν από πριν σχεδιάσει και θα έχουν εγκρίνει μέλη από την Επιτροπή της Πρακτικής Άσκησης. Οι φοιτητές θα καλούνται συμπληρωματικά να καταγράψουν τις δικές τους σκέψεις και τους προβληματισμούς τους από την τυχόν επαφή τους με τον φορέα υποδοχής και τους εξυπηρετούμενους.
  • Ιστοδιαλέξεις (webinars) επί θεμάτων που άπτονται της κλινικής πρακτικής από τους ακαδημαϊκούς ή τους κλινικούς επόπτες ή άλλα μέλη του Τμήματος.

Η εκπόνηση ολόκληρης της Πρακτικής Άσκησης με εναλλακτικούς τρόπους, πρέπει να περιλαμβάνει συνδυασμό των προαναφερθέντων. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης δύναται να επικαιροποιεί τον κατάλογο των εναλλακτικών τρόπων εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.

Με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΑΜΕΑ στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης. Προτείνεται οριζόντια ρύθμιση με την οποία π.χ. 5% των θέσεων αν δίνονται κατά προτεραιότητα σε ΑΜΕΑ « Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 21 του Συντάγματος περί προστασίας των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, καθώς και στον Σ.Τ. 1 Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ κύρωση της σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες», ορίζεται ότι Φοιτητές/Φοιτήτριες που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις όπως αυτές αποτυπώνονται στον Νόμο 23-9-2019/3557, συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, καταλαμβάνοντας το 5% των προβλεπόμενων θέσεων του Τμήματος, κατ’ αναλογία του προβλεπόμενου ποσοστού 5% για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (Άρθρο 35-Νόμος 3794/2009) υπό την προϋπόθεση ότι επιδεικνύουν αντίστοιχο Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής κατά την υποβολή της αίτησής τους στο Γραφείο Πρακτικής άσκησης σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας το οποίο είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ποσοστό 5% η αξιολόγηση μεταξύ των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας πραγματοποιείται βάσει των κριτηρίων που ορίζει ο υφιστάμενος Κανονισμός του Τμήματος. Τέλος στην περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων ειδικής κατηγορίας είναι μικρότερος των προβλεπόμενων θέσεων αυτές μπορούν να καλυφθούν από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας και αντιστρόφως.