Κριτήρια Επιλογής για την Πρακτική Άσκηση

Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης (και τα αντίστοιχα βάρη για κάθε ένα) των υποψηφίων φοιτητών για τις θέσεις πρακτικής άσκησης παραμένουν όπως ορίστηκαν κατά την 258/ 14-09-2016 Τακτική Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας, δηλαδή:

 1. Έτος φοίτησης * (-2.0)
 2. Μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί (*2.5)
 3. Τρέχων μέσος όρος βαθμολογίας (*1.0)
 • Παράδειγμα 1: Ένας φοιτητής 4ου έτους που έχει περάσει 25 μαθήματα και έχει μέσο όρο 6.32 συγκεντρώνει την εξής βαθμολογία:

Έτος φοίτησης: 4 * (-2.0) = -8.0

Μαθήματα: 25 * 2.5 = 62.5

Μέσος όρος: 6.32 * 1 = 6.32

Σύνολο: 60.82

 • Παράδειγμα 2: Ένας φοιτητής 6ου έτους που έχει περάσει 35 μαθήματα και έχει μέσο όρο 6.32 συγκεντρώνει την εξής βαθμολογία:

Έτος φοίτησης: 6 * (-2.0) = -12.0

Μαθήματα: 35 * 2.5 = 87.5

Μέσος όρος: 6.32 * 1 = 6.32

Σύνολο: 81.82

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία ορίζεται με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους είναι αρμόδια για την επιλογή των φοιτητών. Η τρέχουσα επιτροπή αποτελείται από τους: Ζαμπετάκη Λεωνίδα (Επιστημονικά Υπεύθυνος, Επίκουρος Καθηγητής), Αρβανίτη Αλέξη (Μέλος, Επίκουρος Καθηγητής) και Γεώργιο Κανδύλη (Μέλος, Ε.ΔΙ.Π.).

Η διαδικασία προκήρυξης των θέσεων πρακτικής και επιλογής φοιτητών (για κάθε κύκλο πρακτικής άσκησης) ακολουθεί τα παρακάτω διαδοχικά βήματα:

 1. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης με αναρτημένη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του τμήματος, καλεί τους φοιτητές να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μαζί με όλα τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα, εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος στο γραφείο πρακτικής άσκησης του Τμήματος Ψυχολογίας.
 2. Με τη λήξη της προθεσμίας της υποβολής αιτήσεων, η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης συντάσσει πρακτικό και αναρτά σχετική ανακοίνωση με τους Αριθμούς Μητρώου (ΑΜ) και τη συνολική βαθμολογία, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών που επιλέγονται για πρακτική άσκηση (κατά σειρά κατάταξης).
 3. Εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης, παρέχεται το δικαίωμα κατάθεσης έγγραφης και αιτιολογημένης ένσταση στη γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας, η οποία στη συνέχεια πρωτοκολλείται.
 4. Η εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών. Σε περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής ζητήσει την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος του θα πρέπει να απευθυνθεί στη ΓΣ του Τμήματος Ψυχολογίας.
 5. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων ή μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος για πιθανές ενστάσεις, η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης καλεί τους φοιτητές εκείνους που έχουν επιλεγεί να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε δομή που απαιτεί συνέντευξη, να μεταβούν εκεί προκειμένου ολοκληρώσουν τη διαδικασία της συνέντευξης.
 6. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης συντάσσει πρακτικό με την τελική επιλογή των υποψηφίων και τις δομές στις οποίες θα πραγματοποιήσουν την πρακτική του άσκηση. Τόσο το πρακτικό αρχικής όσο και το πρακτικό τελικής επιλογής αποστέλλονται στον ΕΛΚΕ προκειμένου να εγκριθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης αναρτά ανακοίνωση με την τελική τοποθέτηση των φοιτητών στις δομές.
 7. Ο αριθμός των θέσεων για κάθε κύκλο πρακτικής άσκησης καθορίζεται από τα διαθέσιμα κονδύλια, τα οποία γνωστοποιούνται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Κρήτης στην επιτροπή πρακτικής άσκησης κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους.
 8. Για να είναι σε θέση ένας/μία φοιτητής/φοτήτρια  να κάνει αίτηση είναι απαραίτητο να έχει περάσει ελάχιστο αριθμό μαθημάτων (25).