Κριτήρια επιλογής σε Σεμινάρια και Εργαστήρια

Σύμφωνα με απόφαση της  332_01-12-2021 Συνέλευσης Τμήματος, τα κριτήρια επιλογής για σεμινάρια εργαστήρια ορίζονται ως εξής:

Α) κάθε διδάσκων/διδάσκουσα μπορεί να έχει και δικά του προαπαιτούμενα μαθήματα στα σεμινάρια και εργαστήρια πέραν της Μεθοδολογίας Ι που ισχύει για όλα τα μαθήματα αυτής της κατηγορίας,

Β) στους φοιτητές και φοιτήτριες του 3ου έτους να μετρούν ως κριτήρια τα ects (70%) και ο Μ.Ο. βαθμολογίας κατά το χρόνο επιλογής (30%)

Γ) στους φοιτητές και φοιτήτριες του 4ου έτους και άνω να μετρούν ως κριτήρια τα ects (70%), ο Μ.Ο. βαθμολογίας κατά το χρόνο επιλογής (30%) και το έτος φοίτησης να μετρά ως κριτήριο σε περίπτωση ισοβαθμίας (προτεραιότητα παλαιότερου).

Δ) μεταξύ των δεκαοκτώ θέσεων που προβλέπονται στα σεμινάρια και τα εργαστήρια, να αντιστοιχούν οι πέντε (5) θέσεις σε φοιτητές 3ου έτους και δεκατρείς (13) σε φοιτητές 4ου έτους και άνω.