Υπηρεσίες

Η συνήθης διαδικασία έχει ως εξής:

 • Μετά την ανακοίνωση των βάσεων το αρμόδιο Υπουργείο θα αναρτήσει ενημέρωση για τις εγγραφές.
 • Για την ακριβή διαδικασία εγγραφών (ηλεκτρονική προεγγραφή και ολοκλήρωση εγγραφής) η ενημέρωση γίνεται μέσω ανακοίνωσης της Γραμματείας η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ψυχολογίας.

Οι μετεγγραφές προβλέπονται στη νομοθεσία ενώ η ακριβής διαδικασία ανακοινώνεται κεντρικά από το αρμόδιο υπουργείο.

Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί να διαγραφεί από τα μητρώα φοιτητών του Τμήματος, θα πρέπει (ο ίδιος ή κάποιο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από εκείνον πρόσωπο), να καταθέσει στη Γραμματεία τα ακόλουθα:

 • συμπληρωμένη και πρωτοκολλημένη την σχετική ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ (θα τη βρείτε στα ΕΝΤΥΠΑ) 
 • την ακαδημαϊκή του ταυτότητα (ή βεβαίωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία)
 • το βιβλιάριο υγείας του Π.Κ. (εάν είχε παραλάβει).

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει τακτοποιήσει τυχόν εκκρεμότητες με τη βιβλιοθήκη.

Η διαδικασία διαγραφής μπορεί να γίνει και εξ’ αποστάσεως:

Α) μέσω Κ.Ε.Π. (ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) ως εξής:

Ο ενδιαφερόμενος πηγαίνει με την αστυνομική του ταυτότητα στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π., και συμπληρώνει την ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ της Γραμματείας μας ή κάποιο άλλο αντίστοιχο έγγραφο του ΚΕΠ, το οποίο διαβιβάζει την αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Είναι απαραίτητο να επισημανθεί στην αίτηση ο τρόπος με τον οποίο επιθυμεί ο αιτών να παραλάβει το πιστοποιητικό διαγραφής καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί του.

Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει ταχυδρομικώς στη Γραμματεία:  

 • την ακαδημαϊκή του ταυτότητα (ή βεβαίωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία)
 • το βιβλιάριο υγείας του Π.Κ. (εάν είχε παραλάβει).
  Η Γραμματεία εκδίδει το πιστοποιητικό αφού παραλάβει την αίτηση που διαβιβάζει το ΚΕΠ αλλά και τα δυο προαναφερόμενα έντυπα ταχυδρομικώς.

Β) μέσω του ακαδημαϊκού e-mail ως εξής:

Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει και υπογράφει την ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ της Γραμματείας μας την οποία στη συνέχεια σκανάρει και διαβιβάζει μέσω του ακαδημαϊκού του e-mail, συνοδευόμενη από αντίγραφο της αστυνομικής και ακαδημαϊκής του ταυτότητας και ενημερώνει επίσης για την ισχύουσα ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί το πρωτότυπο πιστοποιητικό διαγραφής. Στη συνέχεια ο αιτών ταχυδρομεί την πρωτότυπη αίτηση, την ακαδημαϊκή του ταυτότητα (ή βεβαίωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία) και το βιβλιάριο υγείας του Π.Κ. (εάν είχε παραλάβει). Η Γραμματεία αφού παραλάβει τα παραπάνω προχωρά στην έκδοση και αποστολή του πιστοποιητικού διαγραφής με τον τρόπο που έχει ζητήσει ο αιτών.

Η Γραμματεία εκδίδει το πιστοποιητικό αφού παραλάβει την αίτηση που διαβιβάζει το ΚΕΠ αλλά και τα δυο προαναφερόμενα έντυπα ταχυδρομικώς.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα αναστολής φοίτησης, κατά τη διάρκεια των κανονικών ετών φοίτησής τους και για διάστημα έως και 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η αίτηση για αναστολή φοίτησης γίνεται με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης που βρίσκεται στα Χρήσιμα Έντυπα της Γραμματείας και κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου. Το αίτημα προωθείται στη Συνέλευση Τμήματος για έγκριση.

Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του ακαδημαϊκού e-mail του φοιτητή, συνοδευόμενο από αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητάς του.

Μετά την έγκριση της αναστολής φοίτησης ο φοιτητής ενημερώνεται από τη Γραμματεία και επιστρέφει την ακαδημαϊκή του ταυτότητα για διάστημα όσο και η διάρκεια της αναστολής φοίτησης. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης αναστέλλονται και όλες οι δικαιούμενες φοιτητικές παροχές. Μετά το πέρας της περιόδου αναστολής (ή σε περίπτωση που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να τη διακόψει νωρίτερα) ο φοιτητής οφείλει να ενημερώσει τη Γραμματεία ώστε να ενεργοποιηθεί ξανά η εγγραφή του και οι λοιπές παροχές.

Η Γραμματεία εξυπηρετεί το κοινό δια ζώσης Δευτέρα Τετάρτη και Παρασκευή (10:00-12:00). Η εξυπηρέτηση γίνεται και τις λοιπές ώρες και ημέρες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας οφείλουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά την ακαδημαϊκή ηλεκτρονική τους διεύθυνση για την επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες του Π.Κ. Εξυπηρέτηση μέσω τρίτων μπορεί να γίνει μόνο με εξουσιοδότηση. Τηλεφωνικά αιτήματα δεν γίνονται δεκτά.

Στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οι κατατάξεις πτυχιούχων γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, ως εξής:

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταξύ 1η έως και 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.

 
 • Κατηγορίες κατατασσομένων: πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.
 • Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
 • Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη της εξέτασης του πρώτου μαθήματος.
 • Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος καθώς και τυχόν υλικό που πρέπει να έχει ο υποψήφιος για την εξέταση, καθορίζονται από το Τμήμα υποδοχής και ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.
 • Το ποσοστό των κατατάξεων ανέρχεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους (το σύνολο των εισακτέων επί του οποίου υπολογίζεται το ποσοστό για τις διαθέσιμες θέσεις, είναι κατά προσέγγιση 170).
 • Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το 0 έως το 20 και ο υποψήφιος επιτυγχάνει εφόσον συγκεντρώσει τουλάχιστον 30 μονάδες συνολικά στα τρία εξεταζόμενα μαθήματα.

Δικαιολογητικά: Φωτοτυπία ταυτότητας, Αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (Χρήσιμα Έντυπα) και Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών, όπου θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ενώ στην περίπτωση αποφοίτων του Εξωτερικού συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Οι δηλώσεις μαθημάτων πραγματοποιούνται στην αρχή κάθε εξαμήνου από τους ίδιους τους φοιτητές ηλεκτρονικά, μέσω StudentWeb, εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία. Η δήλωση μαθημάτων είναι ευθύνη του κάθε φοιτητή και στην περίπτωση μη πραγματοποίησής της δεν υπάρχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις. Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές. Όλοι οι φοιτητές οφείλουν να ελέγχουν προσεκτικά ότι η δήλωσή τους έχει γίνει κανονικά και ότι έχει ολοκληρωθεί η αποστολή της μέσω StudentWeb στη Γραμματεία.

Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα χορηγείται στους φοιτητές μετά από αίτημα στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στη διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr

Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα χρησιμοποιείται και ως Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), για όσους φοιτητές το δικαιούνται.
Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής της ταυτότητας, θα πρέπει να το δηλώσετε  στην Αστυνομία. Κατόπιν διαβιβάζετε τη δήλωση αυτή σε αντίγραφο στη Γραμματεία και ζητάτε επανέκδοση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

Οι φοιτητές που βρίσκονται έως και στο έκτο έτος φοίτησης (σε 1ο ή 2ο πτυχίο) δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα για τα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε εξάμηνο σύμφωνα με τα όσα ορίζει το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.

Η δήλωση των διδακτικών συγγραμμάτων γίνεται από τον φοιτητή μέσω της εφαρμογής «ΕΥΔΟΞΟΣ». Οι περίοδοι δήλωσης και παραλαβής διδακτικών συγγραμμάτων γίνονται γνωστές μέσω σχετικής ανακοίνωσης στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Πληροφορίες σχετικά με τις παροχές σίτισης, στέγασης, περίθαλψης κλπ μπορείτε λάβετε από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας του Π.Κ. στο http://www.merimna.uoc.gr

Σύμφωνα με τον ν. 4452/2017, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 83). Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας.

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης επίσης λειτουργεί και το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών. Πληροφορίες στο: http://skf.uoc.gr

Η έκδοση πιστοποιητικών γίνεται μετά από γραπτό αίτημα του ενδιαφερόμενου φοιτητή είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος είτε μέσω του Ακαδημαϊκού του e-mail. Ο μέσος χρόνος απάντησης στα αιτήματα είναι μία εργάσιμη ημέρα εκτός και αν το αίτημα παρουσιάζει ειδική δυσκολία, περίπτωση για την οποία ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος. Τηλεφωνικά αιτήματα δεν γίνονται δεκτά ενώ αιτήματα από τρίτους μόνο με εξουσιοδότηση. Αιτήματα μπορούν να γίνουν και μέσω Κ.Ε.Π.

H πρόσβαση στη συγκεκριμένη  εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω του https://student.cc.uoc.gr με τα στοιχεία σύνδεσης που λαμβάνουν οι φοιτητές από τη Γραμματεία. Η εφαρμογή αυτή έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση των φοιτητών δίνοντας τους τη δυνατότητα να δηλώσουν τα μαθήματά τους, να δουν τις βαθμολογίες τους και να στείλουν αιτήματα στη Γραμματεία του Τμήματος. Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης οι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν για επανέκδοσή του στη Γραμματεία του Τμήματος.

Το ακαδημαϊκό e-mail των φοιτητών εκδίδεται μέσω του https://myaccount.uoc.gr με στοιχεία που παραλαμβάνει ο φοιτητής από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά την εγγραφή του. Το ακαδημαϊκό e-mail είναι ο μόνος αποδεκτός τρόπος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέσω του Π.Κ. και χρησιμοποιείται επίσης για την πρόσβαση του φοιτητή σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Π.Κ. εκτός του StudentsWeb που έχει ανεξάρτητα στοιχεία πρόσβασης. Σε περίπτωση απώλειας κωδικού ο ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει την επανέκδοσή του από τη Γραμματεία του Τμήματος.