Υπηρεσίες

Η συνήθης διαδικασία έχει ως εξής:

  • Μετά την ανακοίνωση των βάσεων το αρμόδιο Υπουργείο θα αναρτήσει ενημέρωση για τις εγγραφές.
  • Για την ακριβή διαδικασία εγγραφών (ηλεκτρονική προεγγραφή και ολοκλήρωση εγγραφής) η ενημέρωση γίνεται μέσω ανακοίνωσης της Γραμματείας η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ψυχολογίας.

Οι μετεγγραφές προβλέπονται στη νομοθεσία ενώ η ακριβής διαδικασία ανακοινώνεται κεντρικά από το αρμόδιο υπουργείο.

Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής/ κάποια φοιτήτρια επιθυμεί να διαγραφεί από τα μητρώα φοιτητών του Τμήματος, θα πρέπει (ο ίδιος/ η ίδια ή κάποιο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από εκείνον πρόσωπο), να καταθέσει στη Γραμματεία τα ακόλουθα:

  • Αίτηση σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ή με τη συμπλήρωση της αίτησης πιστοποιητικού διαγραφής και με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής (εφόσον δεν κατατεθεί αυτοπροσώπως) μέσω του gov.gr ή μέσω ΚΕΠ.  
  • την ακαδημαϊκή του ταυτότητα (ή βεβαίωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία)

Ο ενδιαφερόμενος/ η ενδιαφερόμενη οφείλει να έχει τακτοποιήσει τυχόν εκκρεμότητες με τη βιβλιοθήκη.

Η αίτηση διαγραφής μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στη Γραμματεία του Τμήματος είτε μέσω ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης και της ακαδημαϊκής ταυτότητας ενώ και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να γίνεται σαφής ο αιτούμενος τρόπος αποστολής του πιστοποιητικού διαγραφής.

Στην περίπτωση μη αυτοπρόσωπης αίτησης, η Γραμματεία εκδίδει το πιστοποιητικό διαγραφής αφού παραλάβει παραλάβει την παραπάνω ταχυδρομική αποστολή.

Το πιστοποιητικό διαγραφής αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο/την ενδιαφερόμενη με όποιο τρόπο έχει ζητήσει ο ίδιος/ η ίδια.

Η Γραμματεία εξυπηρετεί τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 10:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι αυτοπροσώπως ή εξ αποστάσεως. Τα αιτήματα/ερωτήματα ικανοποιούνται την επόμενη ημέρα εξυπηρέτησης από εκείνη της υποβολής τους. Τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας οφείλουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά την ακαδημαϊκή ηλεκτρονική τους διεύθυνση για την επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες του Π.Κ. Εξυπηρέτηση μέσω τρίτων μπορεί να γίνει μόνο με εξουσιοδότηση. Τηλεφωνικά αιτήματα δεν γίνονται δεκτά.

Στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οι κατατάξεις πτυχιούχων γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, ως εξής:

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταξύ 1η έως και 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.

 
  • Κατηγορίες κατατασσομένων: πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.
  • Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
  • Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη της εξέτασης του πρώτου μαθήματος.
  • Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος καθώς και τυχόν υλικό που πρέπει να έχει ο υποψήφιος για την εξέταση, καθορίζονται από το Τμήμα υποδοχής και ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.
  • Το ποσοστό των κατατάξεων ανέρχεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους (το σύνολο των εισακτέων επί του οποίου υπολογίζεται το ποσοστό για τις διαθέσιμες θέσεις, είναι κατά προσέγγιση 170).
  • Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το 0 έως το 20 και ο υποψήφιος επιτυγχάνει εφόσον συγκεντρώσει τουλάχιστον 30 μονάδες συνολικά στα τρία εξεταζόμενα μαθήματα.

Δικαιολογητικά: Φωτοτυπία ταυτότητας, Αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (Χρήσιμα Έντυπα) και Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών, όπου θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ενώ στην περίπτωση αποφοίτων του Εξωτερικού συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Οι δηλώσεις μαθημάτων πραγματοποιούνται στην αρχή κάθε εξαμήνου από τους ίδιους τους φοιτητές ηλεκτρονικά, μέσω Eduportal, εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία. Η δήλωση μαθημάτων είναι ευθύνη του κάθε φοιτητή και στην περίπτωση μη πραγματοποίησής της δεν υπάρχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις. Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές. Όλοι οι φοιτητές οφείλουν να ελέγχουν προσεκτικά ότι η δήλωσή τους έχει γίνει κανονικά και ότι έχει ολοκληρωθεί η αποστολή της μέσω StudentWeb στη Γραμματεία.

Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα χορηγείται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες μετά από αίτημα στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στη διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr

Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα χρησιμοποιείται και ως Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), για όσους φοιτητές/ όσες φοιτήριες το δικαιούνται.
Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής της ταυτότητας, θα πρέπει να το δηλώσετε  στην Αστυνομία. Κατόπιν διαβιβάζετε τη δήλωση αυτή σε αντίγραφο στη Γραμματεία και ζητάτε επανέκδοση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται έως και στο έκτο έτος φοίτησης (σε 1ο ή 2ο πτυχίο) δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα για τα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε εξάμηνο σύμφωνα με τα όσα ορίζει το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.

Η δήλωση των διδακτικών συγγραμμάτων γίνεται από τον φοιτητή/ τη φοιτήτρια μέσω της εφαρμογής «ΕΥΔΟΞΟΣ». Οι περίοδοι δήλωσης και παραλαβής διδακτικών συγγραμμάτων γίνονται γνωστές μέσω σχετικής ανακοίνωσης στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Πληροφορίες σχετικά με τις παροχές σίτισης, στέγασης, περίθαλψης κλπ μπορείτε λάβετε από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας του Π.Κ. στο http://www.merimna.uoc.gr

Σύμφωνα με τον ν. 4452/2017, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 83). Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας.

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης επίσης λειτουργεί και το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών. Πληροφορίες στο: http://skf.uoc.gr

Η έκδοση πιστοποιητικών γίνεται μετά από γραπτό αίτημα είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος, είτε μέσω  ακαδημαϊκού e-mail ή μέσω του Eduportal. Ο μέσος χρόνος απάντησης στα αιτήματα είναι μία με δύο εργάσιμες ημέρες εκτός και αν το αίτημα παρουσιάζει ειδική δυσκολία, περίπτωση για την οποία ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος. Τηλεφωνικά αιτήματα δεν γίνονται δεκτά ενώ αιτήματα από τρίτους μόνο με εξουσιοδότηση. Αιτήματα μπορούν να γίνουν και μέσω Κ.Ε.Π.

H πρόσβαση στη συγκεκριμένη  εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω του Eduportal με τα στοιχεία σύνδεσης του ακαδημαϊκού λογαριασμού των χρηστών. Η εφαρμογή αυτή έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση των φοιτητών δίνοντας τους τη δυνατότητα να δηλώσουν τα μαθήματά τους, να δουν τις βαθμολογίες τους και να στείλουν αιτήματα στη Γραμματεία του Τμήματος. Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης οι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν για επανέκδοσή του στη Γραμματεία του Τμήματος.