Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας Πανεπιστημίου Κρήτης (Ε.Η.Δ.Ε.)

Από το 2018 έχει συσταθεί  η Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας Πανεπιστημίου Κρήτης (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης η οποία λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) με σκοπό να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι. Βασική αρμοδιότητα της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να διαπιστώνει κατά πόσον συγκεκριμένο ερευνητικό έργο που πρόκειται να εκπονηθεί στο ΠΚ δεν αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία και κατά πόσον συνάδει με γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας και ερευνητικής ακεραιότητας ως προς το περιεχόμενο και προς τον τρόπο διεξαγωγής της. Η Ε.Η.Δ.Ε. διαφοροποιείται από την Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας, καθώς η δεύτερη έχει άτυπο και μη θεσμοθετημένο χαρακτήρα και η ανατροφοδότηση που παρέχει στους ερευνητές δεν συνεπάγεται παροχή νομικής κάλυψης σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε εδώ