Τυπικά Προσόντα Υποψηφίων για Αίτηση

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσες (-οι) υποψήφιοι πληρούν τα παρακάτω:

1. Πτυχιούχοι ΑΕΙ με γνώσεις Αγγλικής επιπέδου τουλάχιστον Β2, οι οποίοι είναι και κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή ενιαίου αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.

2. Πτυχιούχοι ΑΕΙ με γνώσεις Αγγλικής επιπέδου τουλάχιστον Β2 που πληρούν 3 από τα κριτήρια που έχει ορίσει το Τμήμα Ψυχολογίας. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της ΔΔ, οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν και να επιτύχουν σε όσα μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου ή επιπέδου ΠΜΣ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων κριθεί απαραίτητο από τη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας.

Τα κριτήρια που έχουν οριστεί από το Τμήμα Ψυχολογίας για την δεύτερη κατηγορία υποψηφίων είναι τα εξής:

 • Βαθμός πτυχίου > 8.0 (Αναλυτική βαθμολογία ή πιστοποιητικό που αναφέρει το βαθμό πτυχίου)
 • Πιστοποιημένη εργασία σε ερευνητικό προγράμματα τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας που θα αποδεικνύεται με αντίγραφο της σύμβασης με τον Ειδικό Λογαριασμό ή το φορέα χρηματοδότησης του έργου ή πιστοποιημένη εργασία σε αναγνωρισμένο ίδρυμα του εξωτερικού διάρκειας τουλάχιστον
  ενός έτους
  • (Βεβαίωση ή Αντίγραφο της σύμβασης του Ειδικού Λογαριασμού ή του φορέα
   χρηματοδότησης που διαχειρίζεται το έργο ή του αντίστοιχου οργανισμού/
   ιδρύματος όπου πραγματοποιήθηκε η εργασία)
 • Τουλάχιστον 1 δημοσίευση σε περιοδικό στο SCOPUS/ PsycINFO ανεξαρτήτως σειράς ονόματος
  (Ανάτυπο της δημοσίευσης)
 • Τουλάχιστον 2 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια ανεξαρτήτως σειράς ονόματος (Ανάτυπο της δημοσίευσης + πρόγραμμα του Συνεδρίου)
 • Βράβευση επιστημονικής εργασίας ή επιστημονικών εργασιών σε πανελλήνια ή διεθνή συνέδρια ανεξαρτήτως σειράς ονόματος (Αντίγραφο του Βραβείου + Ανάτυπο της δημοσίευσης)