Τι είναι Βιοψυχολογία

Η βιοψυχολογία είναι ο κλάδος της ψυχολογίας που μελετά τις βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς. Ο όρος εμπεριέχει την έννοια μιας βιολογικής προσέγγισης στην ψυχολογία. Η ψυχολογία (δηλ. η επιστημονική μελέτη της συμπεριφοράς) αναμφισβήτητα κατέχει κεντρική θέση στον κλάδο της βιοψυχολογίας.

Οι βιοψυχολόγοι είναι νευροεπιστήμονες που συνεισφέρουν στην επιστημονική έρευνα με τις γνώσεις που έχουν στο επίπεδο της συμπεριφοράς και με τη ευχέρεια χειρισμού συμπεριφορικών μεθόδων έρευνας. Η έμφαση που δίνει η βιοψυχολογία στη συμπεριφορά και στους μηχανισμούς που την ελέγχουν τη διαφοροποιούν μέσα στο ευρύτερο πεδίο των νευροεπιστημών. Οι έξι κύριες κατευθύνσεις της βιοψυχολογίας (με βάση το κλασικό εγχειρίδιο του John Pinel, Biopsychology) είναι οι:

  • Φυσιολογία συμπεριφοράς (φυσιολογική ψυχολογία)
  • Ψυχοφαρμακολογία
  • Νευροψυχολογία
  • Ψυχοφυσιολογία
  • Συγκριτική ψυχολογία
  • Γνωσιακή νευροεπιστήμη

Συνδέσεις στο Διαδίκτυο Σχετικές με τις Νευροεπιστήμες