Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Σύμφωνα με το ν. 4485/2017, ο Υποψήφιος Διδάκτορας υποστηρίζει τη διατριβή του δημόσια, ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Για την έγκριση της ΔΔ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Ο Υποψήφιος Διδάκτορας οφείλει να παραδώσει το πλήρες κείμενο της ΔΔ σε όλα τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής τουλάχιστον 45 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία υποστήριξης. Η διαδικασία της υποστήριξης είναι ανοικτή στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα και στο κοινό.

Η Γραμματεία αναρτά έγκαιρα σχετική ανακοίνωση με την ημερομηνία, ώρα και αίθουσα της υποστήριξης στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Ψυχολογίας του П.К.

Η διαδικασία της υποστήριξης συντονίζεται από τον επιβλέποντα καθηγητή και προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη.

Προβλέπονται οι εξής φάσεις, χωρίς να υπάρχει χρονικός περιορισμός:

  • α) μετά τη δημόσια παρουσίαση της Διατριβής από τον υποψήφιο, ακολουθεί διάστημα κατά το οποίο ο Υποψήφιος Διδάκτορας καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικές με το αντικείμενο της διατριβής προερχόμενες τόσο από τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής όσο και από τους άλλους
    παρευρισκόμενους,
  • β) μετά την απομάκρυνση των άλλων παρευρισκόμενων, τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής διαβουλεύονται και κρίνουν την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, των πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή στην επιστήμη,
  • γ) τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής ενημερώνουν τον υποψήφιο για το αποτέλεσμα της κρίσης τους.

Η υποστήριξη μπορεί να κριθεί ως:

  • α) ανεπιτυχής, εάν τρία ή περισσότερα από τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής δεν κρίνουν την υποστήριξη ως επιτυχή,
  • β) επιτυχής ή
  • γ) επιτυχής υπό προϋποθέσεις, στην οποία περίπτωση ο υποψήφιος καλείται να κάνει διορθώσεις στο κείμενο της ΔΔ.

Στις περιπτώσεις (β) και (γ) απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε εκ των επτά μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Με το πέρας της διαδικασίας υποστήριξης, τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής υπογράφουν σχετική φόρμα με την απόφαση τους, η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας του ПК και κοινοποιείται στη Συνέλευση του Τμήματος.