Υποχρεώσεις Υποψήφιων Διδακτόρων

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εκπόνησης της Διδακτορικής του Διατριβής, ο Υποψήφιος Διδάκτορας οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες του επιβλέποντα καθηγητή και των μελών της Τ.Σ.Ε., καθώς και να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα που ορίζονται σε αυτό το κείμενο.

Επιπλέον, ο Υποψήφιος Διδάκτορας έχει υποχρέωση, εφόσον του ζητηθεί, να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες ή αρωγή στο ερευνητικό έργο του Τμήματος Ψυχολογίας. Οι επικουρικές αυτές ενασχολήσεις θα πρέπει να συμβάλουν ουσιαστικά στην προετοιμασία του υποψηφίου για επιτυχημένη ανεξάρτητη ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, σύμφωνα με το σκοπό της διαδικασίας εκπόνησης ΔΔ που περιγράφεται στο Άρθρο 1. Για τις υπηρεσίες αυτές, δύναται να εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος ωριαία αντιμισθία, εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Η τακτική φυσική παρουσία του Υποψήφιου Διδάκτορα στο Τμήμα Ψυχολογίας του ПК στο Ρέθυμνο θεωρείται απαραίτητη. Η εκπόνηση ΔΔ απαιτεί
μεγάλη επένδυση χρόνου και ενέργειας και γενικά δεν είναι συμβατή με την παράλληλη ενασχόληση με άλλες δραστηριότητες. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, πέρα των λοιπών υποχρεώσεων τους, θα παρέχουν δώδεκα (12) ώρες διδασκαλίας ανά έτος, εννέα (9) ώρες επιτήρησης σε εξετάσεις ανά εξάμηνο, ενώ θα εμπλέκονται και σε άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος.