Γενικό πλαίσιο Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Η διαδικασία απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ПК) αποσκοπεί όχι μόνον στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ), αλλά, γενικότερα, στην προετοιμασία των Υποψηφίων Διδακτόρων για μια επιτυχημένη ανεξάρτητη σταδιοδρομία στον ακαδημαϊκό χώρο. Αυτό συνεπάγεται ότι, στα πλαίσια της διαδικασίας για την εκπόνηση της ΔΔ και την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες θα αποκτήσουν εμπειρίες από ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών που συνεπάγεται η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, συμπεριλαμβανομένης της ερευνητικής και της διδακτικής δραστηριότητας.