Περιοδική Έκθεση Προόδου

Σύμφωνα με το ν. 4485/2017, ο Υποψήφιος Διδάκτορας οφείλει να υποβάλει στηνΤ.Σ.Ε. έκθεση προόδου/ υπόμνημα τουλάχιστον 30 ημέρες πριν το τέλος κάθε έτους από τον ορισμό της. Σε αυτή την έκθεση περιγράφονται τα συγκεκριμένα βήματα προς την ολοκλήρωση της ΔΔ που έλαβαν χώρα κατά το προηγούμενο έτος.

Στη συνέχεια, ο Υποψήφιος Διδάκτορας ενημερώνει και προφορικά την Τ.Σ.Ε. για την
πρόοδο της ΔΔ σε ειδική συνάντηση που υλοποιείται με τον συγκεκριμένο στόχο. Η Τ.Σ.Ε. συμπληρώνει ειδικό έντυπο με τυχόν παρατηρήσεις επί του υπομνήματος. Αυτό κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας, η οποία το καταχωρεί στον ατομικό φάκελο του Υποψήφιου Διδάκτορα.