Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

Απαραίτητη προϋπόθεση πριν την υποστήριξη της ΔΔ είναι η έγκριση προς δημοσίευση στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία ενός τουλάχιστον πλήρους άρθρου (όχι περίληψης), το οποίο να βασίζεται στη διατριβή και να έχει ως πρώτο όνομα μεταξύ των μελών της συγγραφικής ομάδας αυτό του Υποψήφιου Διδάκτορα.

Η δημοσίευση θα πρέπει να γίνει σε επιστημονικό περιοδικό, το οποίο θα πρέπει:

  • να χρησιμοποιεί το σύστημα κριτών (peer review) και
  • να περιλαμβάνεται σε επιστημονική βάση δεδομένων (PsycINFO, ISI Web
    of Science, Scopus).

Συλλογικοί τόμοι και πρακτικά διεθνών συνεδρίων, ακόμη και αν χρησιμοποιούν σύστημα κριτών, δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη για την ικανοποίηση αυτής της προϋπόθεσης. Η επιλογή του περιοδικού θα πρέπει να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη και των τριών μελών της Τ.Σ.Ε. και με γνώμονα το κύρος του περιοδικού στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.