Διαδικασία Διαγραφής Υποψήφιων Διδακτόρων

Διαγραφή ενός Υποψηφίου Διδάκτορα από τη Συνέλευση του Τμήματος προβλέπεται κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως υπογεγραμμένης από τον επιβλέποντα καθηγητή και τουλάχιστον ένα επιπλέον μέλος της Τ.Σ.Ε. Ως λόγοι διαγραφής θεωρούνται:

(α) η αδικαιολόγητη υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου που προβλέπεται για την εκπόνηση ΔΔ από το Άρθρο 6,

(β) η μη υποβολή έκθεσης προόδου, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 7, (γ) η μη τήρηση των προβλεπόμενων από αυτό το κείμενο χρονοδιαγραμμάτων,

(δ) η συστηματική άρνηση συμμόρφωσης του υποψηφίου με τις επιστημονικές
υποδείξεις της Τ.Σ.Ε.,

(ε) η συστηματική παραμέληση των υποχρεώσεων του Υποψηφίου Διδάκτορα
που πηγάζουν από το Άρθρο 5,

(στ) η έλλειψη ανταπόκρισης του Υποψηφίου Διδάκτορα σε επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας εκ μέρους του επιβλέποντα καθηγητή και των μελών της Τ.Σ.Ε., και

(ζ) η αποδεδειγμένη παραβίαση δεοντολογικών κανόνων.