Ψ-4602 Εργαστηριακή ανακοίνωση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ερευνητικές και παρεμβατικές προεκτάσεις της Ψυχολογίας της Υγείας (Ψ4602) [Στρατηγικές διαχείρισης του στρες]

Απαραίτητες προϋποθέσεις επιλογής για όσους είναι 4ο έτος και άνω: η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση (α) στο μάθημα Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων (Ψ3602) και (β) στο μάθημα Ψυχολογία της Υγείας (Ψ3601).

Κριτήρια επιλογής:

Ως κριτήρια επιλογής ορίζονται για όλους τους ενδιαφερόμενους:

  1. τα συνολικά ECTS των μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο/η ενδιαφερόμενος/η (κατά 70%),
  2. καθώς και ο συνολικός Μ.Ο. βαθμολογίας κατά τον χρόνο επιλογής (κατά 30%).
  3. Επιπρόσθετα, για τους ενδιαφερόμενους από το 4ο έτος και πάνω, σε περίπτωση ισοβαθμίας, ως κριτήριο ορίζεται και το έτος φοίτησης (προτεραιότητα παλαιότερων).

Σημειώνεται ότι από τις 18 διαθέσιμες θέσεις, οι πέντε (5) θα καλυφθούν από φοιτητές του 3ου έτους, εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόμενοι από το έτος αυτό.

Διαδικασία:

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επιλογή στο Google Form που θα βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο (κάντε αντιγραφή και επικόλληση στον browser που χρησιμοποιείτε):

https://forms.gle/6XSm9KSGiJded47s9

Δηλώστε εκεί με μεγάλη προσοχή και ακρίβεια, παρακαλώ, τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την επιλογή.

Προσοχή: Οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας στον διδάσκοντα, στην πρώτη συνάντηση του Εργαστηρίου, προκειμένου να ελεγχθεί η ακρίβεια των στοιχείων που δηλώθηκαν στο Google Form. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η δήλωση ανακριβών στοιχείων/στοιχείου, οι ενδιαφερόμενοι θα αποκλειστούν αυτομάτως από το Εργαστήριο.

Η συμπλήρωση και κατάθεση των στοιχείων θα πρέπει να έχει γίνει το αργότερο ως και την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022, στις 20.00. Εκδήλωση ενδιαφέροντος με άλλο τρόπο ή μετά την εκπνοή του παραπάνω χρονικού ορίου, δεν θα ληφθεί υπόψη.

Η ανακοίνωση των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Εργαστήριο θα γίνει το πρωί της Δευτέρας, 26 Σεπτεμβρίου, στο elearn του Εργαστηρίου (δεν χρειάζεται κωδικός πρόσβασης).

Το πρώτο μάθημα του Εργαστηρίου θα γίνει σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, κατά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων.

Σας ευχαριστώ πολύ