Χρυσούλα Ζουραράκη

 • Προφίλ
 • Έρευνα
 • Δημοσιεύσεις

Σπουδές

 • Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια. Τμήμα Ψυχολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ημερομηνία Εγγραφής 16/10/2019).
 • Διδακτορικό στη Νευροψυχολογία. Τμήμα Ψυχολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης. (2013-2019, Ημερομηνία Επιτυχούς Υποστήριξης 11/1/2019).
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης στις Νευροεπιστήμες. Τμήμα Ιατρικής. Πανεπιστήμιο Κρήτης. (2010-2012).
 • Πτυχίο Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών. (2003 – 2008).

Τίτλος Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Συνδυαστικές επιδράσεις τραυματικών γεγονότων ζωής και σχιζοτυπικών γνωρισμάτων προσωπικότητας επί διεργασιών σχετικών με το συναίσθημα.

Σύντομη Παρουσίαση

Το αντικείμενο της έρευνας είναι να μελετηθούν οι συνδυαστικές επιδράσεις τεσσάρων διαφορετικών διαστάσεων των σχιζοτυπικών γνωρισμάτων προσωπικότητας (παρανοειδής, αρνητική και αποδιοργανωτική σχιζοτυπία καθώς και σχιζοτυπία με αυξημένες ασυνήθιστες εμπειρίες) και διαφορετικών τραυματικών γεγονότων ζωής (εμπειρίες συναισθηματικής, σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης, μοτίβο ανατροφής που χαρακτηρίζεται από αυξημένη υπερ-προστασία και μειωμένο ενδιαφέρον στις πραγματικές ανάγκες του παιδιού από τους γονείς), επί (α) της αναγνώρισης συναισθημάτων, (β) των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών (επιλεκτική προσοχή, μνήμη εργασίας, λήψη αποφάσεων, αναστολή απόκρισης) με συναισθηματικές συνιστώσες σε αντιδιαστολή με τις ίδιες γνωστικές λειτουργίες όταν χρειάζεται να βασιστούμε σε λογικά συμπεράσματα και (γ) την αναπαράσταση της πραγματικότητας.

Χρηματοδότηση

Η έρευνα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Επόπτρια Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Γιακουμάκη Στέλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Νευροψυχολογίας

Επιστημονικά Περιοδικά

 • Zouraraki, C., Karagiannopoulou, L., Karamaouna, P., Pallis, E., & Giakoumaki. S. G. (2019). Schizotypal traits, neurocognition, and paternal age in unaffected first degree relatives of patients with familial or sporadic schizophrenia. Psychiatry Research, 273, 422-429.
 • Zouraraki, C., Karagiannopoulou, L., Karamaouna, P., & Giakoumaki. S. G. (2017). Schizotypy-independent and Schizotypy-modulated cognitive impairments in unaffected first-degree relatives of schizophrenia-spectrum patients. Αrchives of Clinical Neuropsychology, 32(8), 1010-1025. doi: 10.1093/arclin/acx029.
 • Zouraraki, C., Tsaousis, I., Karamaouna, P., Karagiannopoulou, L., Roussos, P., Bitsios, P., & Giakoumaki. S. G. (2016). The effects of differential schizotypal dimensions on executive working memory: a moderated-mediation analysis. Comprehensive Psychiatry, 71, 39-48. doi: 10.1016/j.comppsych.2016.08.010.
 • Zouraraki, C., Karagiannopoulou, L., Karamaouna, P., & Giakoumaki. S. G. (2016). Schizotypal Traits in Unaffected Relatives of Patients in the Schizophrenia Spectrum. Hellenic Journal of Psychology, 12, 189-204.

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια

 • Giakoumaki, S. G. Karamaouna, P., Karagiannopoulou, L., & Zouraraki, C. (2019, July). The Neurocognitive Profile of Disorganized Schizotypy: Preliminary Findings. Poster Session presented at the FENS Regional Meeting, Belgrade, Serbia.
 • Zouraraki, C., Karagiannopoulou, L., Karamaouna, P., & Giakoumaki, S. G. (2018, April). Cognitive functions and schizotypal traits in unaffected relatives of schizophrenia patients: Non-linear effects of familial loading. Poster Session presented at the 1st Panhellenic Conference on Neuropsychology, Athens, Greece.
 • Ζouraraki, C., Karamaouna, P., Karagiannopoulou, L., & Giakoumaki, S. (2017, May). Relationship of schizotypy and cognitive impairments in unaffected first-degree relatives of schizophrenia-spectrum patients. Poster Session presented at the 16th National Congress of Psychological Research, Thessaloniki, Greece.