Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Οι εισακτέοι της παραπάνω κατηγορίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 καλούνται να προσκομίσουν έως 30/9/2021 στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας τα περιγραφόμενα στην εγκύκλιο εγγραφών δικαιολογητικά.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει:
α) αυτοπροσώπως μετά από ραντεβού,
β) μέσω εξουσιοδοτημένου ατόμου μετά από ραντεβού,
γ) με ταχυδρομική αποστολή (courier) στη διεύθυνση: Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Τ.Κ. 74150.

Εκτός  των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παραπάνω εγκύκλιο, θα πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω Υπεύθυνη Δήλωση/Αίτηση Εγγραφής την οποία θα συμπεριλάβετε με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας. (Σε περίπτωση που προσέλθετε αυτοπροσώπως μπορείτε να την υπογράψετε στην υπηρεσία μας και δεν απαιτείται θεώρηση υπογραφής).
Υπεύθυνη δήλωση/ Αίτηση εγγραφής.