ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021-2022

Καλούνται οι φοιτητές που εκτιμούν ότι ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη πτυχίου κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021-2022, να καταθέσουν
αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος από 15/09/2022 έως και 25/09/2022.

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά με αποστολή στο psychology_registry@uoc.gr μέσω του ακαδημαϊκού e-mail των ενδιαφερόμενων με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ».

Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος: https://www.psychology.uoc.gr/chrisima-entypa/

Διευκρινίσεις:
✓ Να συμπληρωθούν στην αίτηση οπωσδήποτε όλα τα ζητούμενα στοιχεία καθώς και το μάθημα που ήταν η τελευταία υποχρέωση του φοιτητή. Αν η τελευταία εξεταζόμενη
υποχρέωση είναι η πτυχιακή εργασία, την ημερομηνία θα καταγράψει η Γραμματεία.
✓ Προθεσμία κατάθεσης βαθμολογιών της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2021-2022 είναι η 5/10/2022 για τα μαθήματα και η 20/10/2020 για τις πτυχιακές εργασίες. (ο
χρόνος κατάθεσης της εργασίας στον επόπτη, προκειμένου ο τελευταίος να καταθέσει εμπρόθεσμα τη βαθμολογία, προκύπτει από συνεννόηση μεταξύ επόπτη και φοιτητή).
✓ Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι ΔΕΝ καταθέτουν αντίγραφα πτυχιακής εργασίας στη Βιβλιοθήκη του Π.Κ. ή στη Γραμματεία του Τμήματος.
✓ Εάν υπάρξει αλλαγή στον τίτλο της πτυχιακής εργασίας, η Γραμματεία πρέπει να ενημερώνεται με γραπτό μήνυμα στο psychology_registry@uoc.gr από το Ακαδημαϊκό
e-mail του φοιτητή, το αργότερο έως το τέλος της εξεταστικής περιόδου.
✓ Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι της περιόδου του Σεπτεμβρίου 2021-2022, θα μπορούν να λάβουν Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών εάν το επιθυμούν.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
12/09/2022