Μέλη ΕΤΕΠ

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

Μαριάννα Κουγιτάκη, (ως διοικητικός)

Στοιχεία για επικοινωνία

Γραφείο A1.008, ισόγειο, κτίριο Α1

Τηλέφωνο: 28310-77579

E-mail: kougitaki@uoc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο