Αικατερίνη Βενιανάκη

Στοιχεία για επικοινωνία

Γραφείο: Α1-109  1ος όροφος

Τηλέφωνο: 28310-77518/77530

Email: a.venianaki@uoc.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
74 100 Ρέθυμνο

Γνωστικό αντικείμενο: Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Σπουδές

Διδακτορικός Τίτλος με θέμα: Δυσκολίες γραπτού λόγου και προβλήματα συναισθήματος και συμπεριφοράς. Τομέας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και Μεθοδολογία Έρευνας (ΠΤΔΕ) Πανεπιστήμιο  Κρήτης: Βαθμός Άριστα 10. 

Μεταπτυχιακός τίτλος: Τομέας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και Μεθοδολογία έρευνας (ΠΤΔΕ) Πανεπιστήμιο Κρήτης:  Βαθμός,  Άριστα 9.56. Βαθμός Μεταπτυχιακής εργασίας: Άριστα 10.

Πτυχίο ΠΤΔΕ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου (από εξομοίωση πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας): Βαθμός Άριστα 10.

Πτυχίο Ψυχολογίας: Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης: Βαθμός Λίαν καλώς 8.16.

(Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου: Απόφαση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων/ Α.Π 796/29-1-1999).

Επαγγελματική εμπειρία

1988-2004: Εργάστηκα ως δασκάλα σε μονοθέσια, διθέσια, πολυθέσια δημοτικά σχολεία, σε Τμήματα Ένταξης και σε ΣΜΕΑΕ. Ανέλαβα τη διεύθυνση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Χανίων το σχολικό έτος 2003-2004. 

 2004-2017: Μετατέθηκα  στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ Χανίων. Ανέλαβα τη διεύθυνση του ΚΕΔΔΥ Χανίων από τις 23/9/2008 έως 20/10/2017).

2010-2012: Δίδαξα στο Διδασκαλείο «Μαρία Αμαριώτου» τα μαθήματα: «Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη», «Συνύπαρξη Μαθησιακών Δυσκολιών με προβλήματα συναισθήματος και συμπεριφοράς: Τρόποι αντιμετώπισης Ι» και «Συνύπαρξη Μαθησιακών Δυσκολιών με προβλήματα συναισθήματος και συμπεριφοράς: Τρόποι αντιμετώπισης ΙΙ»..

2011-2013: Δίδαξα ως συμβασιούχος (Π.Δ. 407/80) στο Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επιπλέον έχω διδάξει στο  Ι.Ε.Κ. Χανίων, σε εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά  προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας κατόπιν εκπαίδευσής/επιμόρφωσής μου.

20/10/2017 έως και σήμερα: Μετατάχθηκα σε θέση Ε.ΔΙ.Π στο Τμήμα Ψυχολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Εκπαίδευση στη Συστημική θεραπεία (774 ώρες)

 

 1998-2004. Από το Σεπτέμβριο του 1998 έως και τον Ιούνιο του 2004, εκπαιδεύτηκα στη συστημική προσέγγιση στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων (Κ.Ψ.Υ).

 Επιπλέον, συμμετείχα στη θεραπευτική ομάδα του Κ.Ψ.Υ Χανίων (συνεδρίες με οικογένειες  από 1-9-2001 έως και 30-6-2003).

 

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 

Venianaki, A. & Doulia, A. (2016). The content of Collaboration between general education

               teachers and co-teachers in Elementary Schools. Journal of Education & Social Policy

                3 (3), 88-96.

Venianaki, A. & Zervakis, S. (2015). Collaboration Practices between Special Education

                Teachers and Mainstream Teachers in Secondary Education. Journal of Education

                & Social Policy,  2 (6), 42-46.

Venianaki, A. (2014). Parents’ and teachers ‘agreement on behavior problems in children

                 with reading problems. In C. Pracana (ed.).  Psychological Applications and

                 Developments: Proceedings. Advances in Psychology and Psychological Trends

                 Series (pp.165-173). Lisbon: in Science Press.

Βενιανάκη, Α. (2011). Τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολικό

                 πλαίσιο. Στο Ε. Παπάνης,  Π. Γιαβρίμης και Α. Βίκη (επιμ.) Έρευνα και εκπαιδευτική

                 πράξη στην Ειδική Αγωγή, (71-96), Αθήνα: Σιδέρης.

Βενιανάκη, Α. (2005). Έλεγχος και Ανθεκτικότητα του Εγώ. Προσαρμογή του τεστ

                 Προσωπικότητας Common Language Q-Set σε ελληνικό πληθυσμό». Επιστήμες

                 Αγωγής, 2, 103-118.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά μου επικεντρώνονται στην  Εκπαιδευτική Ψυχολογία και συγκεκριμένα στο πεδίο της Νοημοσύνης, της Αξιολόγησης και παρέμβασης σε μαθητές/τριες με Μαθησιακές Δυσκολίες,  προβλήματα συναισθήματος και συμπεριφοράς, με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητας και παρεμβάσεις σε γονείς και σχολικές μονάδες. Επιπλέον, τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη συνεργασία εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής.
Αναλυτικό CV