Δημητροπούλου Παναγιώτα

Επίκουρη Καθηγήτρια

Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Στοιχεία για επικοινωνία

Γραφείο A1 002, Ισόγειο, Κτίριο Α1

Τηλέφωνο: 28310-77529

Email: p.dimitropoulou@uoc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
74 100 Ρέθυμνο

Σπουδές
2009: PhD στην Ψυχολογία, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2005: Πτυχίο με ειδίκευση στην Ψυχολογία, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών2001: ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας , Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1995: Πτυχίο Εκπαιδευτικού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επαγγελματική εμπειρία

1997–2013: Σχολική Ψυχολόγος, συνεργάτης και μέλος της επιστημονικής ομάδας του Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας (Κ.Ε.Ε.ΣΧΟ.ΨΥ), του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ.

1998-2014: Σχολική Ψυχολόγος στη Διαγνωστική & Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί «Σπύρος Δοξιάδης».

2007-2010: Σχολική Ψυχολόγος, μέλος Ψυχοπαιδαγωγικού Τμήματος Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου.

2009-2011: Διδάσκουσα ως 407/80 στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

2011-2015: Διδάσκουσα ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στη Βαθμίδα Λέκτορα στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
2015-2011: Λέκτορας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Από το Νοέμβριο του 2017 υπηρετεί στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ως Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της εστιάζονται στη μελέτη της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής και στη δημιουργίας κινήτρων σε μαθητές με ή χωρίς δυσκολίες στη μάθηση ή/και ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα, στα ακαδημαϊκά συναισθήματα που αναδύονται στη σχολική τάξη κατά την εκπαιδευτική πράξη, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας μαθητών με ή χωρίς δυσκολίες, και στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Ανιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις.

Dimitropoulou P. & Filippatou (expected 2018). Mental Health Telemedicine: An early intervention program for infants and toddlers aged 0-4 years. Journal of Relationships Research.

Eggen, P. D., & Kauchak, D. P. (2017). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. (Επιστημονική Επιμέλεια Δημητροπούλου Π. Μετάφραση Λυκιτσάκου Κ. και Μπακοπούλου Α.) Αθήνα: Κριτική.

Fousiani, K., Dimitropoulou, P., & Michaelides, M.P. (2016). Controlled Motivational Orientation and Prejudice: The Mediating Role of Dehumanization. Swiss Journal of Psychology, 75, 97-107.

Fousiani, K., Dimitropoulou, P., Michaelides, M.P. & Van Petegem, S. (2016). Perceived Parenting and Adolescent Cyber-Bullying: The Intervening Role of Need Satisfaction, Empathy and Dehumanization. Journal of Child and Family Studies, 25(7), 2120–2129

Δημητροπούλου, Π. (2013). Σχολικές τάξεις και διαφοροποιημένη διδασκαλία: προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού περιβάλλοντος μάθησης. Στο Δ. Φιλιππάτου & Σ. Παντελιάδου (Επιμ.), Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές (σελ. 121-148). Αθήνα: Πεδίο.

Christogiorgos, S., Tzikas, D., Widdershoven-Zervaki, M.A., Dimitropoulou, P., Athanassiadou, E., & Giannakopoulos G. (2013). Hypochondriacal Anxieties in Adolescence. The Open Psychology Journal, 6, 6-9.

Φιλιππάτου, Δ., Δημητροπούλου, Π., Χαμάουι, Μ., Καλπαδάκη, Α., Παπακωνσταντίνου, Γ., Γουρδομιχάλη, Ρ., Τζανετή, Σ., Σιδερίδης, Γ., Διαμαντή, Μ., Σκουρογιάννη Γ., Widdershoven-Zervaki, M.A., & Ζωγράφου, Φ. (2013). Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης σε παιδιά 0-4 ετών: Μια εναλλακτική πρόταση στο χώρο της ψυχικής υγείας. Στο Μ. Βλασσοπούλου, Ε. Μάντακα-Brinkmann και Β. Μύρκος (Επιμ.), Λογοθεραπεία: Διεπιστημονική θεώρηση (σελ. 110-117). Αθήνα: Βήτα.

Χατζηχρήστου, Χ., Κατή, Α., Λυκιτσάκου, Κ., Λαμπροπούλου, Α., Δημητροπούλου, Π., Υφαντή, Θ., Λιανός, Π., Μπακοπούλου, Α., & Γεωργουλέας, Γ. (2012). Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Hatzichristou, C., Issari, P., Lykitsakou, K., Lampropoulou, A., & Dimitropoulou,P. (2011). The development of a multi-level model for crisis prevention and intervention in the Greek educational system. School Psychology International, 32(5), 464–483.

Χατζηχρήστου, Χ. (Επιμ.). (2011). Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή – Πρόγραμμα για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης στη σχολική κοινότητα. Εκπαιδευτικό Υλικό Ι, ΙΙ και ΙΙΙ για την Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία, την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συγγραφική ομάδα: Δημητροπούλου, Π., Κατή, Α., Λαμπροπούλου, Α., Λυκιτσάκου, Κ. & Μπακοπούλου, Α. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Hatzichristou, C., Lykitsakou, K., Lampropoulou, A., & Dimitropoulou, P. (2010). Promoting the Well-Being Of School Communities: A Systemic Approach. In B. Doll, W. Phohl, & J. Yoon (Eds), Handbook of Prevention Science (pp.255-274). New York: Routledge.

Hatzichristou, C., Lampropoulou, A.  Lykitsakou, K., & Dimitropoulou, P. (2010). Promoting university and schools partnership: Transnational considerations and future directions. In J. Kaufman & T. Hughes (Eds), The Handbook of Education, Training and Supervision of School Psychologists in School and Community (pp.89-107). New York: Taylor Francis/Routledge

Αναλυτικό CV