Μανόλης Δαφέρμος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Επιστημολογίας της Ψυχολογίας

Στοιχεία για επικοινωνία
Γραφείο A5.006, ισόγειο, Νέο κτήριο ΣΚΕ
Τηλέφωνο: 28310-77521
E-mail: mdafermo@uoc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο

Σπουδές

1990: Πτυχίο Φιλοσοφίας, Φιλοσοφική Σχολή του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας (Lomonosov).
1995: Διδακτορικό Φιλοσοφίας, Φιλοσοφική Σχολή του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας (Lomonosov).

Επαγγελματική εμπειρία

1997-2005: Επιστημονικός συνεργάτης του ΤΕΙ Κρήτης.
1998-2002: Διδάσκων της ΠΑΤΕΣ (ΣΕΛΕΤΕ) Ηρακλείου.
2002: Διδάσκων του Τμήματος ΦΚΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης.
2002-2005: Διδάσκων του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
2005-2006: Διδάσκων του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
2006-2014:Επίκουρος Καθηγητής Επιστημολογίας της Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
2014-Αναπληρωτής καθηγητής Επιστημολογίας της Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Eρευνητικά ενδιαφέροντα
Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο πεδίο της Επιστημολογίας και της Ιστορίας της Ψυχολογίας. Ειδικότερα, τα ερευνητικά ενδιαφέροντά μου εξειδικεύονται στα εξής επιμέρους πεδία:
•στη μελέτη του γνωστικού αντικειμένου και της μεθόδου επιστημονικής έρευνας της Ψυχολογίας
•στην διερεύνηση των επιστημολογικών πτυχών της Ιστορίας της Ψυχολογίας.
•στην διερεύνηση των ψυχολογικών διαστάσεων της δημιουργικότητας στην επιστήμη.
•στην ανάλυση κομβικών ζητημάτων Επιστημολογίας της μάθησης.
•στην μελέτη της Πολιτισμική-Ιστορικής Ψυχολογίας και της Ψυχολογίας της δραστηριότητας.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις
Το επιστημονικό μου έργο περιλαμβάνει πάνω από 45 ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, τρεις μονογραφίες, πέντε επιμέλειες συλλογικών τόμων, 17 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, 25 επιστημονικά άρθρα στην ελληνική, αγγλική,γερμανική και ρωσική γλώσσα. Ενδεικτικά παρατίθενται οι εξής δημοσιεύσεις:
1. Μ. Δαφέρμος (2002). Η πολιτισμική-ιστορική θεωρία του L.Vygotsky.  Φιλοσοφικές, ψυχολογικές, παιδαγωγικές διαστάσεις. Αθήνα: Ατραπός.
2. Dafermos, M. & Marvakis, A. (2006) Critiques in Psychology – Critical Psychology. Annual Review of Critical Psychology, 5, 1-20.
3. S. Triliva & M. Dafermos (2007). Philosophical Dialogues as path to a more Positive Psychology.  Journal of Community & Applied Social  Psychology.Vol.18, 17-38.
4. Δαφέρμος (2010). Το ιστορικό γίγνεσθαι της Ψυχολογίας. Aπό τις μυθολογικές αντιλήψεις περί της ψυχής ως την μετατροπή της Ψυχολογίας σεανεξάρτητη επιστήμη. Αθήνα: Guterberg.
5. M. Dafermos, & A.Marvakis, (2011). Mediated getting-to-know-the-world-Approaching learning with S.L. Rubinstein. In P. Stenner, J. Cromby, J.Motzkau, J. Yen & Υ.Haosheng (Eds), Theoretical Psychology: global transformations and Challenges (pp.94-104). Ontario: Cactus Press.

6. M. Dafermos (2014). Vygotsky's analysis of the crisis in psychology: Diagnosis, treatment, and relevance. Theory & Psychology,  24( 2), 147-165.

Αναλυτικό CV
Προσωπική ιστοσελίδα