Εργαστήριο Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων

Διευθύντρια: Τριλίβα Σοφία, Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας

 

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και κοινωνικές ανάγκες στο ευρύτερο αντικείμενο της Ψυχολογίας των εξαρτήσεων και ιδιαίτερα σε ζητήματα πρόληψης και κλινικών παρεμβάσεων στο πεδίο της ουσιοεξάρτησης.

Το Εργαστήριο Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων έχει ως αποστολή: 

1)   Την εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΠΜΣ «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις» μέσω της συμμετοχής τους σε ερευνητικά πρωτόκολλα που εστιάζουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή παρεμβάσεων σε οικογενειακό, εκπαιδευτικό και κοινοτικό επίπεδο με στόχο την πρόληψη από τις ουσιοεξαρτήσεις (μέσα από τη εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας). 

2)   Την ανάπτυξη ερευνητικών πρωτοκόλλων και τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στη χρήση και κατάχρηση ουσιών και την ουσιοεξάρτηση.

3)   Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα, με κρατικούς φορείς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με κοινωφελή ιδρύματα και με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της χρήσης και κατάχρησης ουσιών και της ουσιοεξάρτησης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το έργο μας στο Εργαστήριο Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της κατανόησης των μηχανισμών, των κλινικών προεκτάσεων και των τρόπων παρέμβασης στη χρήση και την κατάχρηση ουσιών. Το κύριο ερευνητικό μας ενδιαφέρον εστιάζεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες και οι κοινότητες αναφορικά με τη χρήση και κατάχρηση ουσιών. 

Στην παρούσα φάση, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) έχουμε ξεκινήσει ένα ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο να μελετήσουμε τις επιπτώσεις της «υποψίας χρήσης ουσιών από εφήβους» στην οικογένεια. Οι εννοιολογικές ιδέες που θα προκύψουν από την έρευνα αυτή θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη πολιτισμικά ευαίσθητων οικογενειακών και κοινοτικών παρεμβάσεων για τη χρήση ουσιών και τη μείωση της κατάχρησης ουσιών στην εφηβεία. 

Επιπλέον, στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος θα συνεργαστούμε με το California State University, Long Beach προκειμένου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να εκπαιδευτούν σε οικογενειακές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται στις ουσιοεξαρτήσεις. Τέλος, πρόκειται να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα «εκπαίδευσης εκπαιδευτών» (train-the-trainersproject) το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας του ΟΚΑΝΑ που εργάζονται στο χώρο της πρόληψης, της θεραπείας και της κοινωνικής επανένταξης ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών. 

Μέλη Εργαστηρίου Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων:

Σοφία Τριλίβα, Καθηγήτρια

Αικατερίνη Κούτρα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Ζαχαρούλα Κασσέρη, Μέλος Ε.ΔΙ.Π.