Λήψη μέτρων για την ασφαλή διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων

Καλούνται οι  αλλογενείς φοιτητές, μετά την είσοδό τους στην ελληνική επικράτεια να ενημερώνουν σχετικά το Τμήμα φοίτησής τους προκειμένου να ληφθεί μέριμνα για μοριακό έλεγχο και να παραμείνουν σε κατ’ οίκον περιορισμό για χρονικό διάστημα αποκλειστικά πέντε (5) ημερών.

Εγκύκλιος

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας.