Μη Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος.