Αρχική Επιλογή Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση (Β' κύκλος 2018-2019)